Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 4)

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Nhận định nào sau đây là sai?

Quảng cáo

A. Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.

B. Phương pháp nhiệt luyện dùng để điều chế các kim loại có độ hoạt động trung bình.

C. Na được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

D. Phương pháp điện phân nóng chảy dùng để điều chế các kim loại hoạt động trung bình hoặc yếu.

Câu 2: Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

A. Na.

B. Ba.

C. Be.

D. Ca.

Câu 3: Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 4: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là

A. R2O3.

B. RO2.

C. R2O.

D. RO.

Câu 5: Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có

Quảng cáo

A. bọt khí và kết tủa trắng.

B. bọt khí bay ra.

C. kết tủa trắng xuất hiện.

D. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần.

Câu 6: Một mẫu nước cứng vĩnh cửu có chứa 0,03 mol Ca2+; 0,13 mol Mg2+; 0,12mol Cl- và a mol SO42-, giá trị của a là

A. 0,04 mol.

B. 0,05 mol.

C. 0,15 mol.

D. 0,10 mol.

II. Phần tự luận

Câu 1 (2 điểm): Viết các phương trình hóa học xảy ra trong các trường hợp sau:

a/ PbO tác dụng với H2.

b/ K tác dụng với H2O.

c/ Nhiệt phân KNO3.

d/ Nhiệt phân CaCO3.

Câu 2 (3 điểm): Cho 17 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm A, B thuộc hai chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn tác dụng với dd H2SO4 loãng, dư thu được 6,72 lít khí (ở đktc) và dung dịch Y. Xác định % khối lượng của các chất trong X.

Câu 3 (2 điểm): Dẫn V lít khí CO2 ở đktc vào 0,3 lít dd Ca(OH)2 0,02M thì thu được 0,2 gam kết tủa. Tính giá trị của V.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án & Thang điểm

1. Phần trắc nghiệm (0,5 điểm/ 1 câu)

Câu 1 2 3 4 5 6
Đ/a D C A C C D

Câu 1: Phương pháp điện phân nóng chảy dùng để điều chế các kim loại hoạt động mạnh. Chọn đáp án D.

Câu 2: Be không tác dụng với nước ở điều kiện thường. Chọn đáp án C.

Câu 3: FeCl2, CuSO4 tác dụng được với NaOH. Chọn đáp án A.

Câu 4: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là R2O. Chọn đáp án C.

Câu 5: Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3 (↓trắng) + 2H2O. Chọn đáp án C.

Câu 6: Bảo toàn điện tích có: 0,03.2 + 0,13.2 = 0,12 + 2a → a = 0,1. Chọn đáp án D.

2. Phần tự luận

Câu 1 (2điểm): HS viết đúng mỗi PTHH 0,5 điểm, không cân bằng trừ ½ số điểm mỗi PTHH.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 4)

Câu 2 (3 điểm): Tính được số mol khí = 0,3 mol.

Đặt 2 kim loại A và B tương ứng với 1 kim loại là R.

Giả sử MA < MB → MA < MR < MB

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 4)

MR = 17 : 0,6 = 28,33. Vậy 2 kim loại là Na (x mol) và K ( y mol).

mR = 17g → 23x + 39y = 17

nR = 0,6 mol → x + y = 0,6

Giải hệ được x = 0,4 và y = 0,2

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 4)

Câu 3 (2 điểm): Tính được số mol Ca(OH)2 = 0,006 mol, số mol kết tủa = 0,002 mol.

Có số mol Ca(OH)2 > số mol kết tủa. Xảy ra các TH sau:

Trường hợp 1: Ca(OH)2

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 4)

→ V = 0,002.22,4 = 0,0448 lít.

Trường hợp 2: Ca(OH)2 hết, sau pư thu được 2 muối.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 4)

→ V = (0,008 + 0,002).22,4 = 0,224 lít.

Chú ý: HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác