Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 1)

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, Na = 23, Al = 27, Fe = 56.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Xét 2 phương trình phản ứng theo sơ đồ sau: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 1).

Quảng cáo

Hai chất X, Y theo thứ tự lần lượt là

A. HCl, FeCl3.

B. Cl2 , HCl.

C. CuCl2, Cl2.

D. Cl2 , FeCl3.

Câu 2: Cho dãy các chất: NaOH, HCl, Na2SO4, MgCl2; CuSO4. Số chất trong dãy phản ứng với Al là

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 3: Phản ứng nào sau đây tạo ra muối sắt(II)?

A. FeO tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư).

B. FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư).

C. Fe tác dụng với Cl2.

D. Fe tác dụng với dung dịch CuSO4.

Câu 4: Kim loại vừa tác dụng được với dung dịch NaOH, vừa tác dụng được với dung dịch HCl là

A. Mg.

B. Fe.

C. Cu.

D. Al.

Câu 5: Cho các khẳng định sau:

Quảng cáo

(1) Al là kim loại nặng hơn Ba.

(2) Al là kim loại dẫn điện bằng 2/3 Cu và nhẹ bằng 1/3 Cu.

(3) Al là kim loại dẻo nhất trong các kim loại.

(4) Trong điện phân Al2O3 nóng chảy, Al sinh ra ở trạng thái lỏng.

Khẳng định đúng là

A. (2) và (4).

B. (1) và (4).

C. (2) và (3).

D. (1), (3) và (4).

Câu 6: Nung hỗn hợp bột gồm Al và Fe3O4 trong bình kín (không có không khí) đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp X. Cho X vào nước vôi trong dư, thấy không có khí thoát ra. Vậy hỗn hợp X gồm

A. Al2O3, Fe2O3, Fe.

B. Al2O3, Fe.

C. Al2O3, Fe3O4, Al.

D. Al2O3, Fe, Al.

Câu 7: Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe2(SO4)3, Fe3O4 , Fe2O3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc, nóng là

A. 3.

B. 5.

C. 4

D. 6.

Câu 8: Sắt là kim loại phổ biến thứ hai (sau nhôm) trên vỏ Trái Đất. Số proton và số nơtron có trong một nguyên tử sắt lần lượt là

A. 26 và 30.

B. 30 và 56.

C. 26 và 28.

D. 26 và 56.

Câu 9: Hỗn hợp X gồm: Al, Al2O3, Al(OH)3. X tan hoàn toàn trong

A. H2SO4 đặc, nguội, dư.

B. dd KOH dư.

C. dd FeCl2 dư.

D. HNO3 đặc, nguội

Câu 10: Trong quá trình luyện gang, nhiên liệu X (không có sẵn trong tự nhiên, phải điều chế từ than mỡ) có vai trò cung cấp nhiệt khi cháy và tạo ra chất khử CO để khử oxit sắt thành gang. Nhiên liệu X là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. Than gỗ.

B. Than đá.

C. Than cốc.

D. Than chì.

II. Phần tự luận

Câu 1 (2 điểm): Khử hoàn toàn 11,6 gam oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao. Sản phẩm khí dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, tạo ra 20 gam kết tủa. Viết các PTHH xảy ra và xác định công thức của oxit sắt.

Câu 2 (3 điểm): Cho m gam hỗn hợp G gồm: Na, Al, Fe vào nước dư thu được 4,48 lít khí (ở đktc).

Mặt khác cho m gam G ở trên vào dung dịch KOH dư thu được 7,84 lít khí (ở đktc) và dung dịch X, chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào H2SO4 đặc thu được 5,04 lít khí (ở đktc).

Tính giá trị của m.

Đáp án & Thang điểm

1. Phần trắc nghiệm (0,5 điểm/ 1 câu)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a C C D D A B B A B C

Câu 1 : Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3. Chọn đáp án C.

Câu 2: Chất trong dãy phản ứng với Al là NaOH, HCl, CuSO4. Chọn đáp án C.

Câu 3: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Chọn đáp án D.

Câu 4: Al vừa tác dụng được với dung dịch NaOH, vừa tác dụng được với dung dịch HCl. Chọn đáp án D.

Câu 5: Khẳng định đúng là

(2) Al là kim loại dẫn điện bằng 2/3 Cu và nhẹ bằng 1/3 Cu.

(4) Trong điện phân Al2O3 nóng chảy, Al sinh ra ở trạng thái lỏng. Chọn đáp án A.

Câu 6: X gồm Al2O3 và Fe. Chọn đáp án B.

Câu 7: Chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc, nóng là FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4 , Fe2O3. Chọn đáp án B.

Câu 8: Số proton và số nơtron có trong một nguyên tử sắt lần lượt là 26 và 30. Chọn đáp án A.

Câu 9: Hỗn hợp X gồm: Al, Al2O3, Al(OH)3 tan hoàn toàn trong dd KOH dư. Chọn đáp án B.

Câu 10: X là than cốc. Chọn đáp án C.

2. Phần tự luận

Câu 1 (2điểm):

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 1)

Ta có: nO (FexOy) = nCO = 0,2 mol

mFe (FexOy) = 11,6 – 0,2.16 = 8,4 gam → nFe (FexOy) = 0,15 mol

x : y = nFe (oxit) : nO (oxit) = 0,15 : 0,2 = 3 : 4.

Vậy oxit sắt là Fe3O4.

Câu 2 (3điểm): Gọi số mol Na, Al, Fe lần lượt là x, y và z (mol)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 1)

Y là Fe. Bảo toàn e: 3.nFe = 2.nkhí → 3z = 2.0,225 → z = 0,15.

m = 0,1.23 + 0,2.27 + 0,15.56 = 16,1 gam.

Chú ý: HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác