Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 3)

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, Fe = 56, Al = 27, S = 32.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Sắt tây là hợp kim của sắt và kim loại nào sau đây?

Quảng cáo

A. Cr.

B. Ag.

C. Sn.

D. Zn.

Câu 2: Al thể hiện tính chất nào sau đây:

1) Nhôm có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện.

2) Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng.

3) Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

4) Nhôm là kim loại nhẹ, nóng chảy ở nhiệt độ 660˚C.

5) Nhôm là nguyên tố s

A. 1, 2, 3, 4.

B. 1, 2, 3.

C. 1, 3, 4, 5.

D. 1, 2, 4, 5.

Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 11,2 gam Fe bằng dd H2SO4 đặc nóng dư, thu được V lít khí SO2 (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là

A. 4,48.

B. 3,36.

C. 2,24.

D. 6,72.

Câu 4: Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong các chất sau: FeCl3; HCl; H2SO4 đặc; HNO3 đặc; Cu(NO3)2; CaCl2; NaOH. Số trường hợp sinh ra muối sắt (II) là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 5: Hợp chất nào sau đây không chứa nhôm?

Quảng cáo

A. Criolit.

B. Boxit.

C. Mica.

D. Xinvinit.

Câu 6: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch nào sau đây?

A. NaOH.

B. CuSO4.

C. NaCl.

D. Na2SO4.

Câu 7: Cho sơ đồ chuyển hóa:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 4)

Các chất X và T lần lượt là

A. FeO và AgNO3.

B. Fe2O3 và AgNO3.

C. FeO và NaNO3.

D. Fe2O3 và Cu(NO3)2

Câu 8: Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch:

A. Na2SO4, KOH.

B. NaOH, HCl.

C. KCl, NaNO3.

D. NaCl, H2SO4.

Câu 9: Sắt có thể tan trong dung dịch nào sau đây?

A. FeCl3.

B. MgCl2.

C. FeCl2.

D. AlCl3.

Câu 10: Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 2,24 lít.

B. 4,48 lít.

C. 3,36 lít.

D. 6,72 lít.

II. Phần tự luận

Câu 1 (2 điểm): Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Xác định giá trị lớn nhất của V.

Câu 2 (3 điểm): Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư). Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Tính phần trăm khối lượng của Cu trong X.

Đáp án & Thang điểm

1. Phần trắc nghiệm (0,5 điểm/ 1 câu)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a C A D A D A B B A C

Câu 1: Sắt tây là hợp kim của sắt và kim loại Sn. Chọn đáp án C.

Câu 2: Al thể hiện các tính chất:

1) Nhôm có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện.

2) Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng.

3) Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

4) Nhôm là kim loại nhẹ, nóng chảy ở nhiệt độ 660˚C. Chọn đáp án A.

Câu 3: Bảo toàn e: 3.nFe = 2.nkhí → nkhí = 0,3 → V = 0,3.22,4 = 6,72 lít. Chọn đáp án D.

Câu 4: Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu. Chọn đáp án A.

Câu 5: Hợp chất không chứa nhôm là Xinvinit. Chọn đáp án D.

Câu 6: Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Na2SO4. Chọn đáp án A.

Câu 7:

4Fe(NO3)3 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

Fe2O3 + 3CO dư 2Fe + 3CO2

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

FeCl2 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag + 2AgCl

Chọn đáp án B.

Câu 8: Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch NaOH và HCl. Chọn đáp án B.

Câu 9: Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2. Chọn đáp án A.

Câu 10: Bảo toàn e: 3.nAl = 2.nkhí → nkhí = 0,15 mol → Vkhí = 0,15.22,4 = 3,36 lít. Chọn đáp án C.

2. Phần tự luận

Câu 1 (2điểm): Tính được số mol AlCl3 = 0,3 mol; số mol kết tủa = 0,2 mol

Có nAlCl3 > n↓. Để Vmax thì ban đầu tạo kết tủa max, sau đó kết tủa tan một phần.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 3)

→ nNaOH = 0,9 + 0,1 = 1 mol → V = 1 : 0,5 = 2 lít.

Câu 2 (3điểm): Quy đổi hỗn hợp gồm: Fe (x mol), O (y mol) và Cu (z mol).

Ta có: mhh = 2,44 gam → 56x + 16y + 64z =2,44 (1)

Bảo toàn e: 3x – 2y + 2z = 0,045 (2)

Do H2SO4 dư, nên muối sunfat là Fe2(SO4)3: 0,5x mol và CuSO4 z mol

→ 200x + 160z = 6,6 (3)

Giải hệ được: x = y = 0,025; z = 0,01.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 3)

Chú ý: HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác