Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết

Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết

A. Lý thuyết & Phương pháp giải

1. Pha loãng một dung dịch theo nồng độ mol cho trước:

Tổng quát: Cho nước cất và những dụng cụ cần thiết, hãy pha chế V2 (ml) dung dịch A có nồng độ CM2 (M) từ dung dịch A có nồng độ CM1 (M)

Bước 1: Tính số mol chất tan có trong V2 (ml) dung dịch A nồng độ CM2 (M)

Công thức: n = CM2.V2 (mol)

Bước 2: Tính thể tích dung dịch A nồng độ CM1 (M):

Công thức: V1 = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết (lít)

Bước 3: Tính thể tích nước cần thêm vào: Vnước = V2 – V1

2. Pha loãng một dung dịch theo nồng độ phần trăm cho trước:

Tổng quát: Cho nước cất và những dụng cụ cần thiết, hãy pha chế mdd2 (gam) dung dịch A có nồng độ C2% từ dung dịch A có nồng độ C1%

Bước 1: Tính khối lượng chất tan có trong m2 (gam) dung dịch A nồng độ C2%

Công thức: mct = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết gam

Bước 2: Tính khối lượng dung dịch A ban đầu có chứa mct chất tan

Công thức: mdd1 = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết

Bước 3: Tính thể tích nước cần thêm vào: mnước = mdd2 – mdd1

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Có nước cất và những dụng cụ cần thiết, hãy nêu cách pha chế 100 ml dung dịch CuSO4 0,4M từ dung dịch CuSO4 2M

Lời giải

Số mol chất tan có trong 100 ml dung dịch CuSO4 0,4M là:

nCuSO4 = CM.V = 0,4.Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 0,04 mol

Thể tích dung dịch CuSO4 2M chứa 0,04 mol CuSO4 là:

V = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 0,02 lít = 20 ml

Cách pha chế: Đong lấy 20 ml dung dịch CuSO4 2M cho vào cốc chia độ có dung tích 200 ml. Thêm từ từ nước cất vào cốc đến vạch 100 ml và khuấy đều, ta được 100ml dung dịch CuSO4 0,4M

Ví dụ 2: Có nước cất và những dụng cụ cần thiết, hãy nêu cách pha chế 150 gam dung dịch NaCl 2,5% từ dung dịch NaCl 10%

Lời giải

Khối lượng NaCl có trong 150 g dung dịch NaCl 2,5% là:

mNaCl = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 3,75 g

Khối lượng dung dịch NaCl ban đầu có chứa 3,75 g NaCl là:

mdd = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 37,5 g

Khối lượng nước cần dung để pha loãng là: mH2O = 150 – 37,5 = 112,5 g

Cách pha chế:

- Cân lấy 37,5 g dung dịch NaCl 10% ban đầu đổ vào cốc có dung tích 200 ml

- Cân lấy 112,5 g nước cất đổ vào cốc đựng dung dịch NaCl trên. Khuấy đều, ta được 150 g dung dịch NaCl 2,5%

Ví dụ 3: Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8 g NaOH.

a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này.

b) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1 M ?

Lời giải

a) Số mol của chất tan là: nNaOH = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 0,2(mol)

Nồng độ mol của dung dịch NaOH là:

CM = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 0,25 M

b) Số mol NaOH có trong 200 ml dung dịch NaOH 0,25M là:

n = CM.V = 0,25.Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 0,05 mol

Thể tích dung dịch NaOH 0,1M chứa 0,05 mol NaOH là:

V = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 0,5 lít = 500 ml

Vậy thể tích nước phải thêm là: VH2O = 500 – 200 = 300 ml

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Pha loãng axit bằng cách rót từ từ 20 g dung dịch H2SO4 50% vào nước và sau đó thu được 50 g dung dịch H2SO4. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 40%

Đáp án B

Khối lượng chất tan không đổi và bằng: mct = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 10 g

Nồng độ phần trăm dung dịch sau khi pha loãng là: C% = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết .100% = 20%

Câu 2: Muốn pha 250 gam dung dịch CuSO4 5% từ dung dịch CuSO4 20% thì khối lượng dung dịch CuSO4 20% cần lấy là:

A. 62,0 gam.

B. 62,5 gam.

C. 64,5 gam.

D. 65,0 gam.

Đáp án B

Khối lượng CuSO4 có trong 250 g dung dịch CuSO4 5% là:

mCuSO4 = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 12,5 g

Khối lượng dung dịch CuSO4 20% có chứa 12,5 g CuSO4 là:

mdd = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 62,5 g

Câu 3: Muốn pha 350 ml dung dịch NaOH nồng độ 1M từ dung dịch NaOH 2M thì thể tích dung dịch NaOH 2M cần lấy là:

A. 175 ml.

B. 180 ml.

C. 200ml.

D. 210 ml.

Đáp án A

Số mol NaOH có trong 350 ml dung dịch NaOH 1M là:

n = CM.V = 1.Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 0,35 mol

Thể tích dung dịch NaOH 2M chứa 0,35 mol NaOH là:

V = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 0,175 lít = 175 ml

Câu 4: Có 60 gam dung dịch NaCl 20%. Tính nồng độ % dung dịch thu được khi cô đặc dung dịch để chỉ còn 50 gam?

A. 22%.

B. 25%.

C. 30%.

D. 24%.

Đáp án D

Khối lượng NaCl có trong dung dịch là:

mct = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 12 g

Nồng độ dung dịch sau khi cô đặc là: C%sau = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết .100% = 24%

Câu 5: Muốn pha 300 ml dung dịch MgSO4 nồng độ 0,5M từ dung dịch MgSO4 1M thì thể tích dung dịch MgSO4 1M cần lấy là:

A. 100 ml.

B. 110 ml.

C. 150 ml.

D. 180 ml.

Đáp án C

Số mol MgSO4 có trong 300 ml dung dịch MgSO4 0,5M là:

n = CM.V = 0,5.Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 0,15 mol

Thể tích dung dịch MgSO4 1M chứa 0,15 mol MgSO4 là:

V = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 0,15 lít = 150 ml

Câu 6: Trộn 2 lít dung dịch đường 0,5M với 3 lít dung dịch đường 1M. Tính nồng độ mol của dung dịch đường sau khi trộn?

A. 0,7M

B. 0,75M

C. 0,8M

D. 0,9M

Đáp án C

Số mol đường có trong dung dịch sau khi trộn là: n = 0,5.2+1.3 = 4 mol

Thể tích của dung dịch sau khi trộn là: V = 2+3 = 5 lít

Nồng độ mol của dung dịch đường sau khi trộn là:

Áp dụng công thức: CM = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 0,8M

Câu 7: Muốn pha chế 400 ml dung dịch H2SO4 0,5 M từ dung dịch H2SO4 2M thì cần lấy thể tích dung dịch H2SO4 2M là:

A. 100 ml.

B. 110 ml.

C. 150 ml.

D. 180 ml.

Đáp án A

Số mol H2SO4 có trong 400 ml dung dịch H2SO4 0,5M là:

n = CM.V = 0,5.Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 0,2 mol

Thể tích dung dịch H2SO4 2M chứa 0,2 mol H2SO4 là:

V = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 0,1 lít = 100 ml

Câu 8: Để pha chế 650 g dung dịch NaCl 4% từ dung dịch NaCl 10% thì cần thêm số gam nước là:

A. 300 gam

B. 350 gam

C. 300 gam

D. 390 gam

Đáp án D

Khối lượng NaCl có trong 650 g dung dịch NaCl 4% là:

mct = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 26 g

Khối lượng dung dịch NaCl 10% có chứa 26 gam NaCl là:

mdd = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 260 g

Khối lượng nước cần thêm là: mnước = 650 – 260 = 390 g

Câu 9: Có 60 gam dung dịch NaOH 20%. Khối lượng NaOH cần cho thêm vào dung dịch trên để được dung dịch 25% là

A. 4 gam.

B. 5 gam.

C. 6 gam.

D. 7 gam.

Đáp án A

Khối lượng NaOH có trong 60 gam dung dịch 20% là:

mct = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 12 g

Gọi khối lượng NaOH thêm vào là a (gam), ta có:

Khối lượng chất tan trong dung dịch sau khi thêm là: mct sau = 12 + a

Khối lượng dung dịch sau khi thêm là: mdd sau = 60 + a

Nồng độ dung dịch thu được là:

C% = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết .100% = 25% ⇒ a = 4 gam

Câu 10: Muốn pha chế 250 g dung dịch CuSO4 2% từ dung dịch CuSO4 10% thì cần thêm bao nhiêu gam nước ?

A. 100 gam

B. 110 gam

C. 150 gam

D. 200 gam

Đáp án D

Khối lượng CuSO4 có trong 250 g dung dịch CuSO4 2% là:

mCuSO4 = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 5 g

Khối lượng dung dịch CuSO4 ban đầu có chứa 5 g CuSO4 là:

mdd = Bài tập pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước cực hay, có lời giải chi tiết = 50 g

Khối lượng nước cần thêm là: mnước = 250 – 50 = 200 g

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.