Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án

Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án

A. Lý thuyết & Phương pháp giải

Cần nắm vững các kiến thức sau:

I. Điều chế Oxi (O2) trong phòng thí nghiệm

- Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí oxi bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ phân hủy ở nhiệt độ cao như KMnO4 và KClO3

+ Điều chế Oxi từ nguyên liệu là kali pemanganat KMnO4

2KMnO4 Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 K2MnO4 + MnO2 + O2↑.

Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8

Hình minh họa điều chế O2 trong phòng thí nghiệm từ KMnO4.

+ Điều chế Oxi bằng từ nguyên liệu là kali clorat KClO3

2KClO3 Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2KCl + 3O2↑.

Thông thường nếu điều chế O2 từ KClO3 có dùng thêm chất xúc tác là MnO2. Do đó phản ứng hóa học có thể viết:

2KClO3 Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2KCl + 3O2↑.

* Cách thu khí oxi:

Do oxi nặng hơn không khí và ít tan trong nước nên có thể thu khí oxi vào ống nghiệm hay lọ bằng hai cách:

a) đẩy không khí.

Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8

b) đẩy nước.

Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8

II. Sản xuất Oxi (O2) trong công nghiệp

Nguyên liệu để sản xuất khí oxi trong công nghiệp là không khí hoặc nước.

1. Sản xuất khí oxi từ không khí.

- Trước hết hoá lỏng không khí ở nhiệt độ thấp và áp suất cao, sau đó cho không khí lòng bay hơi, đầu tiên thu được khí N2 (-196oC) sau đó là khí Oxi (-183oC).

2. Sản xuất khí oxi từ nước.

- Điện phân nước trong các bình điện phân, thu được 2 chất khí riêng biệt là Oxi và Hiđro

2H2O Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2H2↑ + O2

- Khí Oxi dùng trong công nghiệp thường được hoá lỏng và được nén dưới áp suất cao trong các bình thép.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Nhiệt phân hoàn toàn 24,5 gam KClO3 sau phản ứng thấy thoát ra V lít khí oxi (đktc). Tính giá trị của V ?

Hướng dẫn giải:

nKClO3 = Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 = 0,2 mol

2KClO3 Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2KCl + 3O2

0,2 → 0,3 (mol)

nO2 = Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8. nKClO3 = Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8.0,2 = 0,3 mol

Vậy VO2 = 0,3.22,4 = 6,72 lít

Ví dụ 2: Khi nung nóng kali pemanganat (KMnO4) tạo thành Kali manganat (K2MnO4), mangan đioxit (MnO2) và khí oxi.

a. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng

b. Tính khối lượng kali pemanganat cần lấy để điều chế được 33,6 lít khí oxi (đktc).

Hướng dẫn giải:

a. Phương trình hóa học:

2KMnO4 Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 K2MnO4 + MnO2 + O2

b. nO2 = Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 = 0,15 mol

2KMnO4 Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 K2MnO4 + MnO2 + O2

0,3 ← 0,15 (mol)

Theo phương trình: nKMnO4 = 2nO2 = 0,3 mol

mKMnO4 = 0,3.158 = 47,4 gam.

Ví dụ 3: Nếu lấy 2 chất kali pemanganat (KMnO4) và Kali clorat (KClO3) với khối lượng bằng nhau để điều chế oxi. Chất nào cho thể tích oxi nhiều hơn.

Hướng dẫn giải:

MKClO3 = 122,5 g/mol ; MKMnO4 = 158 g/mol

Giả sử ta lấy cùng một khối lượng là a gam

nKClO3 = Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 mol ; nKMnO4 = Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 mol

2KClO3 Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2KCl + 3O2

Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 (mol)

2KMnO4 Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 K2MnO4 + MnO2 + O2

Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 (mol)

So sánh: Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 mol

Vậy khi nhiệt phân cùng một lượng KClO3 sinh ra nhiều khí oxi hơn

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Người ta thu được khí oxi bằng cách đẩy nước nhờ vào tính chất nào?

A. Khí oxi tan trong nước.

B. Khí oxi ít tan trong nước.

C. Khí oxi khó hóa lỏng.

D. Khí oxi nhẹ hơn nước.

Đáp án B

Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy nước nhờ dựa vào tính chất: Khí oxi ít tan trong nước.

Câu 2: Người ta thu được khí oxi bằng cách đẩy không khí nhờ vào tính chất nào?

A. Khí oxi nhẹ hơn không khí.

B. Khí oxi nặng hơn không khí.

C. Khí oxi dễ trộn lẫn với không khí.

D. Khí oxi ít tan trong nước.

Đáp án B

Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí nhờ dựa vào tính chất: khí oxi nặng hơn không khí

Câu 3: Nguyên liệu để sản xuất O2 trong công nghiệp là phương án nào sau đây?

A. KMnO4

B. KClO3

C. KNO3

D. Không khí

Đáp án D

Nguyên liệu để sản xuất O2 trong công nghiệp là: không khí

Sản xuất khí oxi từ không khí bằng cách hạ không khí xuống dưới -200oC, sau đó nâng dần nhiệt độ lên -196oC ta thu được khí N2, sau đó nâng đến -183oC ta thu được khí oxi.

Câu 4: Các chất dùng để điều chế khí Oxi trong phòng thí nghiệm là:

A. KClO3

B. KMnO4

C. CaCO3

D. Cả A và B

Đáp án D

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí oxi bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ phân hủy ở nhiệt độ cao như KMnO4 và KClO3.

Câu 5: Nhiệt phân 12,25 g KClO3 thu được khí oxi. Tính thể tích của khí thu được ở đktc là:

A. 4,8 lít

B. 3,36 lít

C. 2,24 lít

D. 3,2 lít

Đáp án B

nKClO3 = Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 = 0,1 mol

2KClO3 Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2KCl + 3O2

0,1 → 0,15 (mol)

Vậy VO2 = 0,15.22,4 = 3,36 lít

Câu 6: Cho phản ứng 2KMnO4 Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 K2MnO4 + MnO2 + O2

Tổng hệ số cân bằng của các chất sản phẩm là:

A. 3

B. 2

C. 1

D. 5

Đáp án A

2KMnO4 Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 K2MnO4 + MnO2 + O2↑.

Tổng hệ số sản phẩm 1 + 1 + 1 = 3

Câu 7: Tính khối lượng KMnO4 để điều chế được 2,7552 lít khí oxi (đktc).

A. 38,678 g

B. 38,868 g

C. 37,689 g

D. 38,886 g

Đáp án B

nO2 = Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 = 0,123 mol

2KMnO4 Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 K2MnO4 + MnO2 + O2

0,246 ← 0,123 (mol)

mKMnO4 = 0,246.158 = 38,868 gam.

Câu 8: Không dùng cách nào sau đây để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?

A. Đun nóng KMnO4.

B. Đung nóng KClO3 với xúc tác MnO2.

C. Phân hủy H2O2.

D. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

Đáp án D

Chưng cất phân đoạn không khí lỏng dùng sản xuất O2 trong công nghiệp.

Câu 9: Nhiệt phân hoàn toàn 31,6 gam KMnO4, thu được V lít O2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24 lít

B. 1,12 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít

Đáp án A

nKMnO4 = Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 = 0,2 mol

2KMnO4 Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 K2MnO4 + MnO2 + O2

0,2 → 0,1 (mol)

⇒ VO2 = 0,1.22,4 = 2,24 (lít)

Câu 10: Oxi có thể thu được từ phản ứng nhiệt phân chất nào sau đây?

A. KMnO4.

B. NaHCO3.

C. (NH4)2SO4.

D. CaCO3.

Đáp án A

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí oxi bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ phân hủy ở nhiệt độ cao như KMnO4 và KClO3.

2KMnO4 Bài tập về điều chế oxi cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 K2MnO4 + MnO2 + O2

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.