Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án

Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án

A. Lý thuyết & Phương pháp giải

- Oxi có thể tác dụng với các chất có tính khử hoặc các hợp chất hữu cơ để tạo thành những hợp chất mới, ví dụ:

O2 + 2SO2 Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2SO3

2O2 + CH4 Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 CO2↑ + 2H2O

3O2 + C2H5OH Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2CO2↑ + 3H2O

(CH4 là khí metan, C2H5OH là rượu etylic sẽ được học ở lớp 9)

- Các bước giải:

+ Tính số mol các chất đã cho.

+ Viết phương trình hóa học.

+ Xác định chất dư, chất hết (nếu có), tính toán theo chất hết

+ Tính khối lượng hoặc thể tích các chất theo yêu cầu đề bài.

- Nắm vững kiến thức về lập phương trình hóa học, cân bằng hóa học và các công thức chuyển đổi khối lượng, thể tích.

- Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mtham gia = msản phẩm.

- Nếu bài cho số liệu số mol cả chất tham gia phản ứng và chất sản phẩm thì tính toán theo chất sản phẩm.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Khi đốt khí metan (CH4); khí axetilen (C2H2), rượu etylic (C2H6O) đều cho sản phẩm là khí cacbonic và hơi nước. Hãy viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của các chất trên.

Hướng dẫn giải:

CH4 + 2O2 Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 CO2 ↑+ 2H2O

2C2H2 + 5O2 Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 4CO2↑ + 2H2O

C2H6O + 3O2 Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2CO2 ↑ + 3H2O

Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn m1 gam khí etilen (C2H4) cần 7,392 lít khí oxi (đktc), thu được m2 gam khí CO2 và m3 gam khí H2O. Tính m1 + m2 + m3.

Hướng dẫn giải:

Số mol khí O2 là: nO2 = Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 = 0,33 mol

PTHH: C2H4 + 3O2 Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2CO2 ↑+ 2H2O

0,11 ....... 0,33 (mol)

m1 = mC2H4 = 0,11.(12.2+4) = 3,08 g

mO2 = 0,33.32 = 10,56g

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mC2H4 + mO2 = mCO2 + mH2O

=> mCO2 + mH2O = 3,08 + 10,56 = 13,64 hay m2 + m3 = 13,64 g

Vậy m1 + m2 + m3 = mC2H4 + mCO2 + mH2O = 3,08+13,64 = 16,72 gam.

Ví dụ 3: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp khí gồm có CO và H2 cần dùng 9,6 gam khí oxi. Khí sinh ra có 8,8 gam CO2.

a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

b. Tính khối lượng H2 trong hỗn hợp khí ban đầu

Hướng dẫn giải:

a. Phương trình hóa học:

2CO + O2 Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2CO2 (1)

2H2 + O2 Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2H2O (2)

b. nCO2 = Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 = 0,2 mol

2CO + O2 Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2CO2 (1)

0,1 ← 0,2 (mol)

mO2 (1) = 0,1.32 = 3,2g

mO2 (2) = 9,6 – 3,2 = 6,4g => nO2 (2) = Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 = 0,2 mol

2H2 + O2 Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2H2O (2)

0,4 ← 0,2 (mol)

mH2 = 0,4.2 = 0,8g.

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn khí metan (CH4) trong khí oxi (vừa đủ). Sản phẩm của phản ứng là

A. CO2.

B. H2O.

C. CO2 và H2O.

D. CO2 , H2O và O2.

Đáp án C

Phương trình hóa học: CH4 + 2O2 Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 CO2 ↑+ 2H2O

Sản phẩm thu được là: CO2 và H2O

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 32 gam khí metan (CH4) cần V lít khí oxi (đktc), thu được khí CO2 và H2O. Giá trị của V là?

A. 22,4 lít

B. 8,96 lít

C. 44,8 lít

D. 67,2 lít

Đáp án B

Số mol khí CH4 là: nCH4 = Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 = 2 mol

CH4 + 2O2 Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 CO2↑ + 2H2O

2 → 4 (mol)

Thể tích khí oxi cần dùng là: VO2 = 22,4.4 = 89,6 lít.

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam khí axetilen (C2H2) trong khí oxi, thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc) và m2 gam H2O. Giá trị m2 là:

A. 5,4 gam.

B. 9,0 gam.

C. 4,5 gam.

D. 2,7 gam.

Đáp án C.

Số mol khí CO2 là: nCO2 = Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 =0,5mol

Phương trình hóa học: 2C2H2 + 5O2 Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 4CO2 ↑ + 2H2O

0,5 → 0,25 (mol)

Khối lượng nước thu được là: m2 = 0,25.18 = 4,5 gam.

Câu 4: Tính thể tích không khí ở đktc cần để oxi hóa hoàn toàn 20 lít khí NO (đktc) thành NO2

A. 10 lít.

B. 50 lít.

C. 60 lít.

D. 70 lít.

Đáp án B.

2NO + O2 Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2NO2

nO2 = Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8.nNO nên VO2 = Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8.VNO = Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8.20 = 10 (lít)

Vì Vkk = 5VO2 => Vkk = 5.10 = 50 (lít).

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp khí Z gồm CO và H2 cần dùng 4,48 lít khí O2. Hỗn hợp khí sinh ra có 3,36 lít CO2. Thể tích H2 trong hỗn hợp ban đầu là (biết thể tích các khí đều ở đktc)

A. 7,2 lít.

B. 5,6 lít.

C. 2,24 lít.

D. 4,48 lít.

Đáp án B

nCO2 = Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 = 0,15 mol

nO2 = Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 = 0,2 mol

2CO + O2 Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2CO2 (1)

2H2 + O2 Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2H2O (2)

Theo phương trình (1): nO2 (1) = 0.5.nCO2 = 0,075 mol

nO2 (2) = 0,2 – 0,075 = 0,125 mol

Theo phương trình (2): nH2 = 2nO2 = 0,25 mol

VH2 = 0,25.22,4 = 5,6 lít

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít CH4 (đktc). Xác định thể tích không khí cần dùng cho phản ứng trên (đktc).

A. 72 lít.

B. 56 lít.

C. 22,4 lít.

D. 33,6 lít.

Đáp án D.

nCH4 = Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 = 0,15 mol

CH4 + 2O2 Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 CO2 ↑+ 2H2O

0,15 → 0,3 (mol)

nO2= 0,3 (mol) → VO2= 0,3 . 22,4 = 6,72 (lít)

Vì VKK = 5VO2 → VKK = 5 . 6,72 = 33,6 (lít).

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn V lít khí metan CH4 (đktc) thu đươc 1,8g hơi nước. Xác định V?

A. 7,2 lít.

B. 5,6 lít.

C. 2,24 lít.

D. 1,12 lít.

Đáp án D.

nH2O = Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 = 0,1 mol

CH4 + 2O2 Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 CO2 ↑+ 2H2O

0,05 ← 0,1 (mol)

VCH4 = 0,05.22,4 = 1,12 lít.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn khí etilen (C2H4), thu được 15,5g hỗn hợp sản phẩm gồm khí cacbonic và hơi nước. Thể tích khí etilen (đktc) đã đốt cháy là

A. 9,64 lít.

B. 2,8 lít.

C. 5,6 lít.

D. 3,94 lít.

Đáp án B.

Gọi nC2H4 = a mol

C2H4 + 3O2 Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2CO2 ↑ + 2H2O

a → 2a 2a (mol)

mCO2 + mH2O = 2a.(44+18) = 124a = 15,5g

→ a = 0,125 mol

VC2H4 = 0,125.22,4 = 2,8 lít

Câu 9: Cho 6,72 lít khí C2H2 (đktc) phản ứng hết với khí oxi thu được khí cacbonic và hơi nước. Thể tích khí oxi cần dùng (đktc) là

A. 22,4 lít.

B. 13,44 lít.

C. 15,68 lít.

D. 16,8 lít.

Đáp án D.

nC2H2 = Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 = 0,3 mol

2C2H2 + 5O2 Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 4CO2 ↑+ 2H2O

0,3 → 0,75 (mol)

VO2 = 0,75.22,4 = 16,8 lít

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn m gam khí metan (CH4) cần 6,72 lít khí oxi (đktc), thu được khí CO2 và H2O. Giá trị của m là?

A. 0,8 gam

B. 0,4 gam

C. 1,6 gam

D. 0,6 gam

Đáp án A.

nO2 = Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 = 0,3 mol

CH4 + 2O2 Cách giải bài tập oxi tác dụng với hợp chất cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 CO2 ↑+ 2H2O

0,15 ← 0,3 (mol)

mCH4 = 0,05.16 = 0,8 gam

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.