Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải

Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải

A. Lý thuyết & Phương pháp giải

Một số lý thuyết cần nắm vững để làm được các bài tập tính nồng độ phần trăm của dung dịch

1. Định nghĩa:

Nồng độ phần trăm của dung dịch (kí hiệu là C%) cho ta biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

2. Công thức:

- Công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch: C% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải .100%

Trong đó: mct là khối lượng chất tan, biểu thị bằng gam

mdd là khối lượng dung dịch, biểu thị bằng gam

Phương pháp giải bài tập:

Bước 1: Tính khối lượng dung dịch:

Khối lượng dung dịch = khối lượng chất tan + khối lượng dung môi

Ngoài ra:

Khối lượng dung dịch có thể tính theo công thức: mdd = d. V

Với d là khối lượng riêng của dung dịch, V là thể tích dung dịch.

Bước 2: Tính nồng độ phần trăm của dung dịch:

Áp dụng công thức C% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải .100%

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hòa tan 15 gam NaCl vào 45 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch?

Lời giải

Khối lượng dung dịch là: mdd = 15 + 45 = 60 g

Nồng độ phần trăm của dung dịch là:

Áp dụng công thức: C% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải .100% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải .100% = 25%

Ví dụ 2: Hòa tan 50 gam đường vào 150 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch?

Lời giải

Khối lượng dung dịch là: mdd = 50 + 150 = 200 g

Nồng độ phần trăm của dung dịch là:

Áp dụng công thức: C% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải .100% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải .100% = 25%

Ví dụ 3: Ở nhiệt độ 25oC độ tan của muối ăn là 36 g. Hãy tính nồng độ phần trăm của các dung dịch bão hòa muối ăn ở nhiệt độ trên?

Lời giải

Độ tan (S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định.

Khối lượng dung dịch là: mdd = 36 + 100 = 136 g

Nồng độ phần trăm của dung dịch là:

Áp dụng công thức: C% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải .100% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải .100% = 26,47%

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Định nghĩa nào sau đây đúng: Nồng độ phần trăm là nồng độ cho biết

A. Số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

B. Số gam chất tan có trong 100 gam nước.

c. Số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch bão hòa.

D. Số gam chất tan có trong 1 lít dung dịch.

Đáp án A

Nồng độ phần trăm là nồng độ cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch

Câu 2: Công thức tính nồng độ phần trăm là:

A. C% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải .100%

B. C% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải .100%

C. C% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải .100%

D. C% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải .100%

Đáp án A

Công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch: C% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải .100%

Câu 3: Công thức liên hệ giữa nồng độ phần trăm và độ tan là:

A. C% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải.100%

B. C% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải.100%

C. C% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải.100%

D. C% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải %

Đáp án A

Độ tan (S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định

⇒ mdd = S +100 gam

Nồng độ phần trăm: C% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải.100%

Câu 4: Ở 40oC, độ tan của K2SO4 là 15. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch K2SO4 bão hòa ở nhiệt độ này ?

A. 11%

B. 13,2%

C. 13,04%

D. 14,02%

Đáp án C

Nồng độ phần trăm của dung dịch K2SO4 bão hòa ở nhiệt độ 40oC là:

C% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải.100% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải.100% = 13,04 %

Câu 5: Biết độ tan của KNO3 ở nhiệt độ 20oC là 31,6 gam. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch KNO3 bão hòa ở nhiệt độ này ?

A. 29%

B. 25%

C. 24%

D. 28%

Đáp án C

Nồng độ phần trăm của dung dịch KNO3 bão hòa ở 20oC là:

C% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải.100% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải.100% = 24,01 %

Câu 6: Hòa tan 75 gam HCl vào 225 gam nước thu được dung dịch B. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch B?

A. 25%

B. 30%

C. 35%

D. 40%

Đáp án A

Khối lượng dung dịch là: mdd = 75 + 225 = 300 g

Nồng độ phần trăm của dung dịch là:

Áp dụng công thức: C% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải .100% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải .100% = 25%

Câu 7: Hòa tan 10 gam NaCl vào 40 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch?

Khối lượng dung dịch là: mdd = 10 + 40 = 50 g

Nồng độ phần trăm của dung dịch là:

Áp dụng công thức: C% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải .100% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải .100% = 20%

Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 124 gam natri oxit vào 876 gam nước, phản ứng sinh ra natri hiđroxit. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:

A. 16%.

B. 17%.

C. 18%.

D. 19%.

Đáp án B

nNa2O = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải = 2 mol

PTHH: Na2O + H2O → 2NaOH

mdd sau p/ư = mNa2O + mH2O = 124 + 876 = 1000 gam

Theo PTHH: nNaOH = 2nNa2O = 2.2 = 4 mol

⇒ mNaOH = 4. 40 = 160 gam

Nồng độ phần trăm của dung dịch NaOH là:

C% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải .100% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải .100% = 16%

Câu 9: Hòa tan 60 gam đường vào 200ml nước (DH2O = 1 g/ml). Tính nồng độ phần trăm của dung dịch?

A. 24,00%.

B. 23,35%.

C. 23,08%.

D. 25,35%.

Đáp án C

mH2O = 200.1 = 200 gam

Khối lượng dung dịch là: mdd = 60+ 200 = 260 g

Nồng độ phần trăm của dung dịch là:

Áp dụng công thức: C% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải .100% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải .100% = 23,08%

Câu 10: Hòa tan 70 gam MgCl2 vào 280 gam nước thu được dung dịch B. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch B?

A. 20%

B. 30%

C. 35%

D. 40%

Đáp án A

Khối lượng dung dịch là: mdd = 70 + 280 = 350 g

Nồng độ phần trăm của dung dịch là:

Áp dụng công thức: C% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải .100% = Công thức, cách tính nồng độ phần trăm của dung dịch cực hay, có lời giải .100% = 20%

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.