Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án

Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án

A. Lý thuyết & Phương pháp giải

- Phản ứng hóa hợp: là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới (sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

- Ví dụ:

4P + 5O2 Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2P2O5

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

- Các bước giải bài tập:

+ Tính số mol các chất đã cho.

+ Viết phương trình hóa học.

+ Xác định chất dư, chất hết (nếu có), tính toán theo chất hết.

+ Tính khối lượng hoặc thể tích các chất theo yêu cầu đề bài.

- Nắm vững kiến thức về lập phương trình hóa học, cân bằng hóa học và các công thức chuyển đổi khối lượng, thể tích.

- Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mtham gia = msản phẩm.

- Nếu bài cho số liệu số mol cả chất tham gia phản ứng và chất sản phẩm thì tính toán theo chất sản phẩm.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp? Vì sao?

a. 2Al + 3Cl2 Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2AlCl3

b. 2FeO + C Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2Fe + CO2

c. P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

d. CaCO3 Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 CaO + CO2

e. N2 + O2 Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2NO

f. 4Al + 3O2 Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2Al2O3

Hướng dẫn giải:

Phản ứng hóa hợp là phản ứng: a, c, e, f.

Vì chỉ có duy nhất 1 chất được tạo thành sau phản ứng.

Ví dụ 2: Lập phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hóa hợp của lưu huỳnh với các kim loại magie (Mg); kẽm (Zn); sắt (Fe); nhôm (Al). Biết rằng công thức hóa học của chất được tạo thành tương ứng là: MgS; ZnS; FeS; Al2S3

Hướng dẫn giải:

Phương trình hóa học là:

S + Mg Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 MgS

S + Zn Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 ZnS

S + Fe Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 FeS

3S + 2Al Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 Al2S3

Ví dụ 3: Cho 5,68 gam P2O5 vào cốc chứa 50 gam H2O thu được dung dịch axit photphoric (H3PO4). Tính khối lượng dung dịch axit tạo thành.

Hướng dẫn giải:

Phương trình hóa học: P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có:

mP2O5 + mH2O = mdd axit Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 mdd axit = 50 + 5,68 = 55,68 gam.

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Phản ứng nào là phản ứng hóa hợp

A. Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2

B. CaO + H2O → Ca(OH)2

C. CaCO3 Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 CaO +CO2

D. Fe + 2HCl →FeCl2 + H2

Đáp án B.

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Câu 2: Phản ứng nào sau đây không là phản ứng hóa hợp:

A. 2Cu + O2 Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2CuO

B. 3Fe + 2O2 Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 Fe3O4

C. Mg + S Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 MgS

D. FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

Đáp án D.

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Phản ứng D có 2 chất sản phẩm nên không phải phản ứng hóa hợp.

Câu 3: Chọn câu đúng

A. Sự tác dụng của 1 chất với oxi gọi là sự oxi hóa.

B. Phản ứng hóa hợp là phản ứng thu nhiệt.

C. Phản ứng hóa hợp sinh ra nhiều chất mới.

D. Oxi là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí.

Đáp án A.

Sự tác dụng của 1 chất với oxi gọi là sự oxi hóa.

Câu 4: Lập phương trình hóa hợp của nhôm và lưu huỳnh

A. Al + S Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 Al3S3

B. 2Al + 3S Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 Al2S3

C. 2Al + S Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 Al2S

D. 3Al + 4S Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 Al3S4

Đáp án B.

PTHH: 2Al + 3S Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 Al2S3

Câu 5: Cho phản ứng hóa hợp: CaO + H2O → Ca(OH)2. Tính số mol của canxi hiđroxit biết khối lượng của CaO là 5,6 g

A. 0,01 mol

B. 1 mol

C. 0,1 mol

D. 0,001 mol

Đáp án C.

nCaO = Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 = 0,1 mol

CaO + H2O → Ca(OH)2

0,1 → 0,1 (mol)

Câu 6: Cho phản ứng: C + O2 Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 CO2. Phản ứng trên là:

A. Phản ứng hóa hợp

B. Phản ứng toả nhiệt

C. Phản ứng cháy.

D. Tất cả các ý trên đều đúng

Đáp án D.

Chất mới CO2 được tạo thành từ 2 chất ban đầu là C và O2 => đây là phản ứng hóa hợp. C phản ứng cháy với O2 tỏa nhiều nhiệt.

Câu 7: Tục ngữ có câu: Nước chảy đá mòn. Xét theo khía cạnh hóa học thì được mô tả theo phương trình hóa học sau:

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

Phản ứng trên thuộc loại:

A. Phản ứng hoá hợp.

B. Phản ứng phân huỷ.

C. Phản ứng thế.

D. Phản ứng trao đổi.

Đáp án A.

Phản ứng trên từ 3 chất tham gia phản ứng sinh ra 1 chất sản phẩm

→ thuộc phản ứng hóa hợp.

Câu 8: Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có:

A. hai chất được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

B. một chất được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

C. nhiều chất được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

D. một chất được tạo thành từ một chất ban đầu.

Đáp án B.

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Câu 9: Phản ứng nào dưới đây không phải phản ứng hóa hợp:

A. 3Fe + 2O2 Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 Fe3O4

B. S + O2 Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 SO2

C. CuO + H2 Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 Cu + H2O

D. 4P + 5O2 Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 2P2O5

Đáp án C.

Phản ứng không phải phản ứng hóa hợp là: CuO + H2 Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 Cu + H2O

Vì phản ứng trên tạo ra 2 chất sản phẩm là Cu và H2O

Câu 10: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe3O4 bằng phản ứng hóa hợp sau: 3Fe + 2O2 Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 Fe3O4

Tính số gam khí oxi cần dùng để điều chế được 2,32g oxit sắt từ?

A.0,64 gam

B. 0,32 gam

C.0,16 gam

D. 1,6 gam

Đáp án A.

nFe3O4 = Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 = 0,01 mol

Phương trình hóa học:

3Fe + 2O2 Cách giải bài tập về phản ứng hóa hợp cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8 Fe3O4

0,02 ← 0,01(mol)

nO2 = 0,02 mol; Số gam oxi: mO2 = 32.0,02 = 0,64g

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.