Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 1)

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Zn = 65, Al = 27, Fe = 56.

I. Phần câu hỏi

Câu 1: Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hoá học của phèn chua là

Quảng cáo

A. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

C. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

D. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Câu 2: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.

B. chỉ có kết tủa keo trắng.

C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.

D. không có kết tủa, có khí bay lên.

Câu 3: Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là

A. hematit đỏ.

B. xiđerit.

C. hematit nâu.

D. manhetit.

Câu 4: Chia bột kim loại X thành 2 phần. Phần một cho tác dụng với Cl2 tạo ra muối Y. Phần 2 cho tác dụng với dd HCl tạo ra muối Z. Cho kim loại X tác dụng với muối Y lại thu được muối Z. Vậy X là kim loại nào sau đây?

A. Mg

B. Al

C. Zn

D. Fe

Câu 5: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là

Quảng cáo

A. Fe3O4 và 0,224.

B. Fe3O4 và 0,448.

C. FeO và 0,224.

D. Fe2O3 và 0,448.

Câu 6: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là

A. Fe3O4.

B. FeO.

C. Fe.

D. Fe2O3.

Câu 7: Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là

A. Fe(OH)3.

B. K2CO3.

C. Al(OH)3.

D. BaCO3.

Câu 8: Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO3 đặc, nguội là

A. Fe, Al, Cr.

B. Fe, Al, Ag.

C. Fe, Al, Cu.

D. Fe, Zn, Cr

Câu 9: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là

A. 80.

B. 40.

C. 20.

D. 60.

Câu 10: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 101,68 gam.

B. 88,20 gam.

C. 101,48 gam.

D. 97,80 gam.

Đáp án & Thang điểm

1. Phần trắc nghiệm (0,5 điểm/ 1 câu)

Biểu điểm 1 điểm / 1 câu.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a B A D D B D C A B C

Câu 1: Công thức hoá học của phèn chua là K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. Chọn đáp án B.

Câu 2: 3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3 (↓ keo trắng) + 3NaCl

Al(OH)3 (↓ keo trắng) + NaOH dư → NaAlO2 + H2O. Chọn đáp án A.

Câu 3: Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là manhetit. Chọn đáp án D.

Câu 4: 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2.

Chọn đáp án D.

Câu 5: Đặt X: FexOy

Ta có nO(x) = nCO2 = nCO = 0,02 mol → V = 0,02.22,4 = 0,448 lít.

x : y = nFe : nO(X) = 0,015 : 0,02 = 3 : 4. Vậy X là Fe3O4. Chọn đáp án B.

Câu 6: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là Fe2O3. Chọn đáp án D.

Câu 7: Chọn đáp án C.

Dung dịch X chứa: K+, Ba2+, AlO2-, có thể có OH-, chất rắn Y là Fe3O4.

Sục CO2 dư vào X thu được kết tủa là Al(OH)3.

Câu 8: Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO3 đặc, nguội là Fe, Al, Cr. Chọn đáp án A.

Câu 9: nFe2+ = nFe = 0,1 mol.

Bảo toàn e có: nFe2+ = 5.nKMnO4 → 0,1 = 5. 0,5.V → V = 40 ml. Chọn đáp án B.

Câu 10: naxit = nkhí = 0,1 mol → mdd axit = 98 gam.

Bảo toàn khối lượng: mdd sau = mKL + mdd axit - mkhí = 3,68 + 98 – 0,1.2 = 101,48 gam. Chọn đáp án C.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác