Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4)

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, Fe = 56, C = 12.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Tính chất vật lí nào sau đây không phải là tính chất vật lí của Al?

Quảng cáo

A. Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

B. Kim loại nhẹ.

C. Có tính nhiễm từ.

D. Màu trắng, dẻo.

Câu 2: Al không tan trong dung dịch nào sau đây?

A. H2SO4 đặc

B. NaOH.

C. H2SO4 loãng.

D. HNO3 đặc, nguội.

Câu 3: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của các hợp chất: FeO, Fe3O4, Fe2O3?

A. Tính lưỡng tính.

B. Tính oxi hóa và tính khử.

C. Tính khử.

D. Tính oxi hoá.

Câu 4: Cho 5,6 gam Fe tác dụng với HNO3 loãng dư, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là

A. 3,36.

B. 6,72.

C. 1,493.

D. 2,24.

Câu 5: Quặng nào sau đây là tốt nhất để luyện gang?

Quảng cáo

A. Fe2O3.

B. FeS2.

C. Fe2O3.nH2O.

D. Fe3O4.

Câu 6: Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra x mol khí H2;

- Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, sinh ra y mol khí N2O (sản phẩm khử duy nhất). Quan hệ giữa x và y là

A. y = 2x.

B. x = 4y.

C. x = y.

D. x = 2y.

Câu 7: Quá trình tạo gang và tạo xỉ xảy ra ở bộ phận nào của lò cao?

A. Thân lò.

B. Phía trên của nồi lò.

C. Bụng lò.

D. Nồi lò.

Câu 8: Khi nung Fe với I2 trong môi trường trơ thu được sản phẩm X. Công thức của X là

A. Fe3O4 .

B. Fe2I.

C. FeI2.

D. FeI3.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nhôm là một kim loại lưỡng tính.

B. Al(OH)3 là một hiđroxit lưỡng tính.

C. AlCl3, Al2O3 đều là chất lưỡng tính.

D. Al(OH)3 tan trong dung dịch NH3 dư.

Câu 10: Để luyện được 500 tấn thép cacbon (thành phần gồm Fe và C) chứa 1,4% C, cần dùng x tấn quặng hematit đỏ chứa 0% tạp chất trơ. Hiệu suất quá trình là 75%. Giá trị của x là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 939,05.

B. 528,21.

C. 1878,10.

D. 1056,43

Đáp án & Thang điểm

1. Phần trắc nghiệm (0,5 điểm/ 1 câu)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a C D D D D B C C B A

Câu 1: Al không có tính nhiễm từ. Chọn đáp án C.

Câu 2: Al không tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội. Chọn đáp án D.

Câu 3: Các hợp chất: FeO, Fe3O4, Fe2O3 đều có tính oxi hóa. Chọn đáp án D.

Câu 4: Bảo toàn e: nkhí = nFe = 0,1 mol → V = 2,24 lít. Chọn đáp án D.

Câu 5: Quặng tốt nhất để luyện gang là Fe3O4. Chọn đáp án D.

Câu 6: Phần 1: Bảo toàn e: 3.nAl = 2x (1)

Phần 2: Bảo toàn e: 3.nAl = 8y (2)

Từ (1) và (2) → 2x = 8y → x = 4y. Chọn đáp án B.

Câu 7: Quá trình tạo gang và tạo xỉ xảy ra ở bụng lò. Chọn đáp án C.

Câu 8: Khi nung Fe với I2 trong môi trường trơ thu được FeI2. Chọn đáp án C.

Câu 9: Phát biểu đúng: “Al(OH)3 là một hiđroxit lưỡng tính”. Chọn đáp án B.

Câu 10: Ta có sơ đồ:

Fe2O3 → 2Fe

160g → 2.56g

x tấn → 500.98,6% tấn

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4) Chọn đáp án A.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác