Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 3)

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, Al = 27, Cu = 64, Fe = 56.

Câu 1: Các số oxi hóa phổ biến của crom trong hợp chất là

Quảng cáo

 A. +2, +4 và +6.

 B. +2, +3 và +6.

 C. +1, +3 và +6.

 D. +3, +4 và +6.

Câu 2: Cho m gam Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 5,6 lít khí ở đktc. Giá trị của m là

 A. 8,4.

 B. 12,6.

 C. 14,0.

 D. 7,0.

Câu 3: Cho phản ứng sau: aCu + bHNO3 → cCu(NO3)2 + dNO + eH2O. Sau khi cân bằng, tổng giá trị của (a + b + d) là

 A. 11.

 B. 13.

 C. 15.

 D. 14.

Câu 4: Biết cấu hình của Fe2+ là: [Ar]3d6. Tổng số e trong nguyên tử của Fe là

 A. 26

 B. 23.

 C. 15.

 D. 56.

Câu 5: Cho các mô tả sau:

Quảng cáo

(1). Cu phản ứng với dung dịch HCl đặc, nóng giải phóng khí H2

(2). Ðồng dẫn nhiệt và dẫn điện tốt, chỉ thua Ag

(3). Ðồng kim loại có thể phản ứng với dung dịch FeCl3

(4). Có thể hoà tan Cu trong dung dịch HCl khi có mặt O2

(5). Ðồng thuộc nhóm kim loại nhẹ (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn tại Cu2O ; Cu2S

Số mô tả đúng là

 A. 1.

 B. 2.

 C. 3 .

 D. 4.

Câu 6: Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa tên quặng sắt và công thức hợp chất chính có trong quặng?

 A. Manhetit chứa Fe3O4.

 B. Pirit sắt chứa FeS2 .

 C. Hematit nâu chứa FeO.nH2O.

 D. Xiđerit chứa FeCO3.

Câu 7: Cho 27,5 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu tan hết trong dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch A. Cô cạn A thì thu được khối lượng muối là

 A. 101 gam.

 B. 109,1 gam.

 C. 101,9 gam.

 D. 102 gam.

Câu 8: Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc).

- Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí H2 (ở đktc).

Giá trị của m là

 A. 22,75

 B. 21,40.

 C. 29,40.

 D. 29,43.

Câu 9: Để thu được kim loại Fe từ dung dịch Fe(NO3)2 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?

 A. Zn.

 B. Fe.

 C. Na.

 D. Ca.

Câu 10: Fe phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

 A. NaOH; C; CuCl2; Cl2.

 B. H2SO4 (đặc, nguội); FeCl3.

 C. HNO3 loãng; S.

 D. Al2O3; HNO3 đặc

Đáp án & Thang điểm

Biểu điểm 1 điểm / 1 câu.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 3)

Câu 1: B

Trong hợp chất Cr có số oxi hóa biến đổi từ + 1 đến +6, trong đó phổ biến nhất là các số oxi hóa +2, +3 và +6.

Câu 2: C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 3)

Câu 3: B

 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

  → a + b + d = 3 + 8 + 2 = 13.

Câu 4: A

 Fe → Fe2+ + 2e

→ Cấu hình của Fe là: [Ar]3d64s2. Tổng số e trong nguyên tử của Fe là 26.

Câu 5: C

1. Sai vì Cu không tác dụng với HCl đặc, nóng.

2. Đúng

3. Đúng, Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

4. Đúng, 2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

5. Sai, đồng thuộc nhóm kim loại nặng

6. Sai, có tồn tại 2 chất trên.

Câu 6: C

Hematit nâu chứa Fe2O3.nH2O.

Câu 7: C

∑ne nhường = ∑ne nhận = nNO3- (muối) = 3. nkhí = 1,2 (mol)

mmuối = mKL + mNO3- (muối) = 27,5 + 1,2.62 = 101,9 gam.

Câu 8: A

 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

Theo bài ra Y gồm: Fe, Al2O3 và Al dư, giả sử với số mol lần lượt ở mỗi phần là x, y và z (mol). Theo PTHH → x = 2y (1)

Phần 1: bảo toàn e: 2x + 3z = 0,1375.2 = 0,275 (2)

Phần 2: bảo toàn e: 3z = 0,0375.2 = 0,075 (3)

Từ (1); (2); (3) có x = 0,1; y = 0,05; z = 0,025.

m = mY = 2.(0,1.56 + 0,05.102 + 0,025.27) = 22,75 gam.

Câu 9: A

 Zn + Fe(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Fe.

Câu 10: C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 3)

Xem thêm các Đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác