Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 1)

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Zn = 65, Al = 27, Fe = 56.

Câu 1: Vị trí của Crom (z = 24) trong bảng tuần hoàn là

Quảng cáo

 A. ô 24, chu kỳ 4, nhóm VIA.

 B. ô 24, chu kỳ 4, nhóm VIB.

 C. ô 24, chu kỳ 4, nhóm IB.

 D. ô 24, chu kỳ 4, nhóm IIB.

Câu 2: Cho 3,2 gam Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp (HNO3 0,8M + H2SO4 0,2M), sản phẩm khử duy nhất của HNO3 là NO. Thể tích khí NO (đktc) là

 A. 0,672 lít.

 B. 0,336 lít.

 C. 0,747 lít.

 D. 1,792 lít.

Câu 3: Trong các loại quặng sắt sau, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là

 A. hematit đỏ.

 B. xiđerit.

 C. hematit nâu.

 D. manhetit.

Câu 4: Chia bột kim loại X thành 2 phần. Phần một cho tác dụng với Cl2 tạo ra muối Y. Phần 2 cho tác dụng với dd HCl tạo ra muối Z. Cho kim loại X tác dụng với muối Y lại thu được muối Z. Vậy X là kim loại nào sau đây?

 A. Mg.

 B. Al.

 C. Zn.

 D. Fe.

Câu 5: Thí nghiệm nào sau đây tạo ra muối sắt (II)?

Quảng cáo

 A. Đun nóng hỗn hợp Fe và S.

 B. Đốt dây sắt trong bình khí clo.

 C. Cho sắt vào dung dịch HNO3 loãng, dư.

 D. Cho FeO tác dụng với dung dịch HNO3, đặc nóng.

Câu 6: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)2 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là

 A. Fe3O4.

 B. FeO.

 C. Fe.

 D. Fe2O3.

Câu 7: Hoà tan hỗn hợp gồm: Na2O, BaO, Al2O3, FeO vào nước (dư), thu được dung dịch X và một chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là

 A. Fe(OH)3.

 B. K2CO3.

 C. Al(OH)3.

 D. BaCO3.

Câu 8: Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO3 đặc, nguội là

 A. Fe, Al, Cr.

 B. Fe, Al, Ag.

 C. Fe, Al, Cu.

 D. Fe, Zn, Cr

Câu 9: Cho 4,9 gam hỗn hợp Fe và Cu (trong đó Cu chiếm 60% khối lượng) vào một lượng dung dịch HNO3 khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thấy còn lại 2,3 gam chất rắn không tan. Khối lượng muối tạo thành là

 A. 8,18 g.

 B. 6,5 g.

 C. 10,07 g.

 D. 8,35 g.

Câu 10: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

 A. 101,68 gam.

 B. 88,20 gam.

 C. 101,48 gam.

 D. 97,80 gam.

Đáp án & Thang điểm

Biểu điểm 1 điểm / 1 câu.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 1)

Câu 1: B

Ta có cấu hình electron của Cr: [Ar] 3d54s1

→ Crom ở ô thứ 24 do z = 24, chu kỳ 4 do có 4 lớp electron, nhóm VIB do có 6 electron hóa trị, nguyên tố d.

Câu 2: A

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 1)

Sau phản ứng H+ hết đầu tiên Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 1)

→ VNO = 0,03.22,4 = 0,672 lít.

Câu 3: D

Quặng hematit đỏ: Fe2O3

Quặng xiđerit: FeCO3

Quặng hematit nâu: Fe2O3.nH2O.

Quặng manhetit: Fe3O4.

→ Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là manhetit.

Câu 4: D

 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

 Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2.

Câu 5. A

 Fe + S → FeS

Câu 6: D

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 1)

Câu 7: C

Dung dịch X chứa: Na+, Ba2+, AlO2-, có thể có OH-, chất rắn Y là FeO.

Sục CO2 dư vào X thu được kết tủa là Al(OH)3.

 CO2 + 2H2O + AlO2- → Al(OH)3↓ + HCO3-

Câu 8: A

Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO3 đặc, nguội là Fe, Al, Cr.

Câu 9: A

Ta có mCu = 2,94 gam , mFe = 1,96 gam, nFe = 0,035 mol; nCu = 0,046 mol.

→ Sau phản ứng còn 2,3 gam < 2,94 gam → chất rắn không tan là Cu,dung dịch sau phản ứng chứa Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2.

Có:

nFe(NO3)2 = nFe = 0,035 mol;

nCu(NO3)2 = nCu pư = Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 1) = 0,01 mol.

→ mmuối = mFe(NO3)2 + mCu(NO3)2 = 0,035.180 + 0,01. 188= 8,18 gam.

Câu 10: C

naxit = nkhí = 0,1 mol → mdd axit = 98 gam.

Bảo toàn khối lượng: mdd sau = mKL + mdd axit - mkhí = 3,68 + 98 – 0,1.2 = 101,48 gam.

Xem thêm các Đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác