Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 2)

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, Mg = 24, Al = 27, Fe = 56, Cu = 64.

Câu 1: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

Quảng cáo

 A. Cr(OH)3.

 B. Fe(OH)3.

 C. CrO3.

 D. FeO.

Câu 2: X2+ có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p63d6. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là

 A. ô số 26, chu kì 4 nhóm VIIIA.

 B. ô số 26, chu kì 4, nhóm IIA.

 C. ô số 24, chu kì 3, nhóm VIIIB.

 D. ô số 26, chu kì 4, nhóm VIIIB.

Câu 3: Trong phòng thí nghiệm để bảo quản muối Fe2+ người ta thường

 A. ngâm vào đó một đinh sắt.

 B. cho vào đó một vài giọt dung dịch HCl.

 C. mở nắp lọ đựng dung dịch.

 D. cho vào đó vài giọt dung dịch H2SO4 loãng.

Câu 4: Quặng sắt xiđerit có thành phần chính là

 A. FeS2.

 B. Fe3O4.

 C. Fe2O3.

 D. FeCO3.

Câu 5: Thực hiện các thí nghiệm sau:

Quảng cáo

(1) Đốt dây sắt trong khí clo.

(2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi).

(3) Cho Fe(OH)2 vào dung dịch HNO3 (loãng, dư).

(4) Cho Fe vào dung dịch FeCl3

(5) Cho Fe vào dung dịch HCl đặc.

Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II)?

 A. 4 .

 B. 2.

 C. 3.

 D. 1.

Câu 6: Chất nào dùng để phát hiện vết nước trong C2H5OH?

 A. CaSO4 khan.

 B. CuSO4 khan.

 C. CuSO4.5H2O.

 D. Cả A và B.

Câu 7: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư thu được 3,36 khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn và m gam muối. Giá trị của m là

 A. 34,10.

 B. 32,58.

 C. 31,97.

 D. 33,39.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 8,7 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 15,1 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là

 A. 4,48 lít.

 B. 8,96 lít.

 C. 17,92 lít.

 D. 11,20 lít.

Câu 9: Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình hóa học của phản ứng giữa FeSO4 với dung dịch KMnO4 trong H2SO4

 A. 36.

 B. 34.

 C. 35.

 D. 33.

Câu 10: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn giảm 0,8 gam. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

 A. 0,8 gam.

 B. 8,3 gam.

 C. 2,0 gam.

 D. 4,0 gam.

Đáp án & Thang điểm

Biểu điểm 1 điểm / 1 câu.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 2)

Câu 1: A

Cr(OH)3 có tính lưỡng tính.

Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O

Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O

Câu 2: D

X → X2+ + 2e

→ X có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p63d64s2. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là ô số 26, chu kì 4, nhóm VIIIB.

Câu 3: A

- Muối Fe (II) dễ bị oxi hóa thành muối Fe (III) ở ngay điều kiện thường.

- Khi có đinh Fe thì: Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Do đó, trong dung dịch luôn có Fe2+.

Câu 4: D

Quặng sắt xiđerit có thành phần chính là FeCO3.

Câu 5: C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 2)

Vậy có 3 thí nghiệm thu được muối sắt (II) là thí nghiệm 2; 4; 5.

Câu 6: B

CuSO4 khan dùng để phát hiện vết nước trong các chất lỏng hữu cơ.

Câu 7: C

naxit = 2.nH2 + 2.nO (oxit) = 2.0,15 + 2. 0,04.4 = 0,62 mol.

Bảo toàn khối lượng: mX + mHCl = m + mH2O + mH2

→ m = 0,12.27 + 0,04.232 + 0,62.36,5 – 0,15.2 – 4.0,04.18 = 31,97 gam.

Câu 8: A

Bảo toàn khối lượng: moxi = 15,1 – 8,7 = 6,4 → noxi = 0,2 mol

→ V = 0,2.22,4 = 4,48 lít.

Câu 9: A

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

Tổng hệ số cân bằng = 10 + 2 + 8 + 5 + 1 + 2 + 8 = 36.

Câu 10: D

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 2)

Xem thêm các Đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác