Hóa học 8 Bài 10: Hóa trịHóa học 8 Bài 10: Hóa trị

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức Hóa học 8 Bài 10: Hóa trị, phần dưới tổng hợp lý thuyết và các dạng bài tập Hóa học 8 Bài 10: Hóa trị có lời giải chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu ôn luyện.

A/ Lý thuyết Bài 10: Hóa trị

1. Cách xác định

- Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử)

- Quy ước : hóa trị của H là I ⇒ lấy làm đơn vị, hóa trị của các nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) được xác định bằng số nguyên tử H mà nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) có thể liên kết

2. Quy tắc hóa trị:

AxaByb với x, y: chỉ số

a, b: hóa trị của nguyên tố A, B

Theo quy tắc hóa trị: x ×a=y×b

VD: Từ CTHH của hợp chất FeIII(OH)3I, ta có: 1 x III = 3 x I

3. Vận dụng

a. Tính hóa trị của một nguyên tố:

VD: tính hóa trị của Cu trong Cu(OH)2, biết nhóm OH hóa trị I.

Gọi hóa trị của Cu là a, theo quy tắc hóa trị: a x 1 = I x 2, suy ra a = II

b. Lập công thức hóa học theo hóa trị

Cách làm:

Lập công thức chung dạng AxBy

Áp dụng quy tắc hóa trị, lập tỉ lệ Hóa học lớp 8 | Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Hóa 8 có đáp án

Nếu tỷ lệ này là phân số tối giản thì lấy x = b ; y = a

VD: lập CTHH của hợp chất tạo bởi sắt hóa trị III và oxi.

Viết CT dạng chung: FexOy

Theo quy tắc hóa trị: x×III=y×II

Chuyển thành tỷ lệ: Hóa học lớp 8 | Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Hóa 8 có đáp án đây là phân số tối giản

Vì vậy, lấy x = 2 ; y = 3

CTHH của hợp chất: Fe2O3

VD: lập CTHH của hợp chất tạo bởi đồng hóa trị II và nhóm SO4 hóa trị II

Viết CT chung dạng: Cux(SO4)y

Theo quy tắc hóa trị: x×II=y×II

Chuyển thành tỉ lệ: Hóa học lớp 8 | Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Hóa 8 có đáp án

CTHH của hợp chất CuSO4

B/ Bài tập vận dụng

Câu 1Hoá trị của Al trong các hợp chất AlCl3 (biết Cl có hoá trị I) là

A. I

B. II

C. III

D. IV

Lời giải

- Gọi hoá trị của nhôm là a:  Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị => 1 . a = 3 . I   =>  a = III

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: Xđ hóa trị của mỗi nguyên tố có trong các hợp chất sau đây, biết trong các hợp chất H có hóa trị I còn O có hóa trị II. 

a/ KH, H2S, CH4 

b/ FeO, Ag2O, SiO2

A. a/ KI, SII, CIV b) FeII, AgII, SiIV

B. a/ KI, SII, CIV b) FeIII, AgII, SiIV

C. a/ KI, SII ,CIV b) FeII, AgI, SiIV

D. a/ KI, SII, CIV b) FeIII, AgI, SiIV

Lời giải

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải⇒ a.1

=I.1

a=I

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

I×2=b×1

b=II

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

a×1=I×4

a=IV

Vậy hóa trị của các nguyên tố có trong hợp chất lần lượt là:,,             

b/ Làm tương tự câu a

FeII, AgI, SiIV

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3: Hóa trị của nguyên tố Fe trong hợp chất FeCl2 là: (Biết Cl có hóa trị I)

A. a/ KI, SII, CIV b) FeII, AgII, SiIV

B. a/ KI, SII, CIV b) FeIII, AgII, SiIV

C. a/ KI, SII ,CIV b) FeII, AgI, SiIV

D. a/ KI, SII, CIV b) FeIII, AgI, SiIV

Lời giải

Đặt hóa trị của Fe trong hợp chất là x: Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị có: x×1= I×2  Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải => chọn x = II thỏa mãn

Vậy hóa trị của Fe trong FeCl2 là 2

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4 : Biết Ba có hóa trị II và gốc PO4 có hóa trị III. Vậy công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nguyên tố Ba và gốc PO4

A. BaPO4

B. Ba2PO4

C. Ba3PO4

D. Ba3(PO4)

Lời giải

Công thức dạng: Bax(PO4)y

Ta có:

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Áp dụng quy tắc hóa trị:  II . x = III . y

=> rút ra tỉ lệ: Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

=> lấy x = 3 và y = 2

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Một oxit có công thức Al2Ox có phân tử khối là 102. Hóa trị của Al trong hợp chất oxit này là

A. I

B. III

C. II

D. IV

Lời giải

+) Phân tử khối của Al2Ox là: 2 . 27 + 16 . x = 102 => x = 3

=> công thức hóa học của hợp chất Al2O3

+) Gọi hóa trị của Al trong hợp chất là a =>  Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị: a . 2 = II . 3 => a = III

Vậy hóa trị của Al trong hợp chất này là III

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6Hợp chất Ba(NO3)y có PTK là 261. bari có NTK là 137, hóa trị II. Hãy xác định hóa trị của nhóm NO3

A. Hóa trị II

B. Hóa trị I

C. Hóa III

D. Hóa trị IV

Lời giải

Phân tử khối của Ba(NO3)y = 261

=> 137 + 62y = 261

=> y = 2

Công thức hóa học được lập là Ba(NO3)2

Gọi hóa trị của cả nhóm NO3 là a ta có:

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

II×1

=b×2

b=1

Vậy nhóm NO3 có hóa trị I

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7Nguyên tố X có hóa trị III, công thức hợp chất của X với nhóm SO4 (II) là

A. XSO4

B. X(SO4)3

C. X2(SO4)3

D. X3SO4

Lời giải

Công thức dạng: Xx(SO4)y

Ta có:

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Áp dụng quy tắc hóa trị:  III . x = II . y

=> rút ra tỉ lệ: Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải => lấy x = 2 và y = 3

Công thức hợp chất là: X2(SO4)3

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8Lập CTHH và tính PTK của  các hợp chất gồm: 

a/ Fe (III) và nhóm OH 

b/  Zn  (II) và nhóm PO4 (III)

A. a/ Fe(OH)3 = 107 đvC ; b/ Zn3(PO4)2 = 385 đvC        

B. a/ Fe(OH)2 = 90 đvC ; b/ Zn3(PO4)2 = 365 đvC

C. a/ Fe(OH)3 = 107 đvC ; b/ Zn3(PO4)2 = 375 đvC

D. a/ Fe(OH)2 = 90 đvC ; b/ Zn3(PO4)2 = 385 đvC

Lời giải

  1. Gọi công thức có dạng : Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

     => chọn x = 1 và y = 3

     => CTHH : Fe(OH)3

Tra SGK hóa 8 bảng 1- trang 42 có : PTK Fe(OH)3 = 56 + (16+1).3 = 107 đvC

b/ Gọi công thức có dạng : Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

=> chọn x = 3 và y = 2

=> CTHH : Zn3(PO4)2

Tra SGK hóa 8 bảng 1- trang 42 có : PTK Zn3(PO4)= 65 + (31+16.4).3 =  385 đvC

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Biết S có hóa trị IV, hãy chọn công thức hóa học phù hợp với quy tắc hóa trị trong các công thức sau:

A. S2O2

B. S2O3

C. SO2

D. SO3

Lời giải

Xét đáp án A:  Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị ta có: a . 2 = II . 2 => a = II (loại vì đầu bài cho S hóa trị IV)

Xét đáp án B: Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị ta có: a . 2 = II . 3 => a = III (loại)

Xét đáp án C:  Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị: a . 1 = II . 2 => a = IV (thỏa mãn)

Xét đáp án D:  Bài tập về Hóa trị lớp 8 có lời giải

Theo quy tắc hóa trị: a . 1 = II . 3 => a = VI (loại)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10CTHH một số hợp chất của nhôm viết như sau: AlCl4, AlNO3, Al2O3, AlS, Al3(SO4)2, Al(OH)2, Al2(PO4)3. CTHH nào viết sai, hãy sửa lại cho đúng.

A. Các công thức viết sai: AlCl4, AlNO3, AlS

  Sửa lại: AlCl3, Al(NO3)3,  Al2S3.

B. Các công thức viết sai: AlCl4, AlNO3, AlS, Al3(SO4)2,

 Sửa lại: AlCl3, Al(NO3)3,  Al2S3, Al2(SO4)3,

C.Các công thức viết sai: AlCl4, AlNO3, AlS, Al3(SO4)2, Al(OH)2,

 Sửa lại: AlCl3, Al(NO3)3,  Al2S3, Al2(SO4)3, Al(OH)3.

D. Các công thức viết sai: AlCl4, AlNO3, AlS, Al3(SO4)2, Al(OH)2, Al2(PO4)3

 Sửa lại: AlCl3, Al(NO3)3,  Al2S3, Al2(SO4)3, Al(OH)3, AlPO4

Lời giải

Các công thức sai là: AlCl4, AlNO3, AlS, Al3(SO4)2, Al(OH)2, Al2(PO4)3

Sửa lại: AlCl3, Al(NO3)3,  Al2S3, Al2(SO4)3, Al(OH)3, AlPO4

Đáp án cần chọn là: D

Các bài Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 8 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.