Bài tập Phân biệt find, keep và make trong tiếng AnhBài tập luyện thi Part 5 TOEIC: Bài tập Phân biệt find, keep và make trong tiếng Anh

Phần dưới đây là các bài tập giúp bạn luyện thi TOEIC phần bạn vừa mới được hướng dẫn trong bài trước. Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn.

Sau khi bạn đã chọn đáp án, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là bài tập áp dụng cho bí kíp luyện thi TOEIC: Lưu ý các động từ Find/Keep/Make:

1. I find it ___ that they're still together.

a. amaze

b. amazed

c. amazing

d. amazingly

2. Remember to keep your room clean and ___ all time.

a. organize

b. organizing

c. organized

d. organizatin

3. He finds it ___ to solve the orders from Europe.

a. difficult

b. differed

c. difficultly

d. difficulty

4. The full version of the story was never made____

a. public

b. publicly

c. publicity

d. publicize

5. We came home and found him___ on the kitchen floor.

a. sleep

b. slept

c. sleepy

d. asleep

6. We found the manual actually___ in dealing with customer complaints.

a. importantly

b. importance

c. important

d. importing

7. All of the students____ the online class registration system very complicated.

a. became

b. found

c. turned

d. mentioned

8. Making everything ____ will help you relax sometimes

a. simple

b. simply

c. simplify

d. simplicity

9. She___ the children amused for a few hours.

a. took

b. hold

c. made

d. got

10. It is essential to keep your computer___ from crippling pop-ups, viruses, spywares, and spams, otherwise you'll have to deal with expensive computer repair bills.

a. safe

b. safely

c. safety

d. saving

Quảng cáo

Đáp án bài tập luyện thi TOEIC

Mời bạn click chuột vào đây để hiển thị đáp án cho phần bài tập luyện thi TOEIC ở trên.

1 c 2 c 3 a 4 a 5 d
6 c 7 b 8 a 9 c 10 a
Quảng cáo

phan-biet-find-keep-make-trong-tieng-anh.jsp