Từ nhấn mạnh trong câu so sánh trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Từ nhấn mạnh trong so sánh hơn kém

Trong so sánh, khi ta muốn nhấn mạnh mức độ hoặc một đặc điểm nào đó của một đối tượng nổi trội hơn rất nhiều (tức là nhấn mạnh mức độ của đặc điểm đó), ta sẽ sử dụng thêm từ có chức năng nhấn mạnh

Hình thức so sánh hơn, kém có thể được nhấn mạnh nhờ vào việc đặt các trạng từ trước hình thức so sánh hơn, kém. Cụ thể là:

 • Nhấn mạnh TÍNH CHẤT HƠN NHIỀU bằng cách thêm much/far/a lot/ even/still/ greatly ... trước tính từ/trạng từ so sánh.

  S + V + far/much/a lot/even/still/greatly + adj/adv–er + than + noun/pronoun

  S + V + far/much/a lot/even/still/greatly + more + adj/adv –er + than + noun/pronoun

  - His watch is much newer than mine.

  - Henry's car is far more convenient than hers.

 • Nhấn mạnh TÍNH CHẤT HƠN MỘT CHÚT bằng cách thêm a bit/ a little/slightly ... trước tinh từ/ trạng từ so sánh

  S + V + a bit/a little/slightly + adj/adv–er + than + noun/pronoun

  S + V + a bit/a little/sligtly + more + adj/adv–er + than + noun/pronoun

  - This bag is slightly heavier than the other one.

  - That house is a bit more expensive than we expected.

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác: