Bài tập Từ nhấn mạnh trong câu so sánh trong tiếng AnhBài tập luyện thi Part 5 TOEIC: Bài tập Từ nhấn mạnh trong so sánh hơn kém

Phần dưới đây là các bài tập giúp bạn luyện thi TOEIC phần bạn vừa mới được hướng dẫn trong bài trước. Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn.

Sau khi bạn đã chọn đáp án, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là bài tập áp dụng cho bí kíp luyện thi TOEIC: Từ nhấn mạnh trong các hình thức so sánh:

1. In the library, there were___ more books on philosophy than expected.

a. little

b. a little

c . much

d. many

2. The university has received___ more applications this year than last year, but the total is still___ fewer than five year ago.

a. many/far

b. much/far

c. many /less

d. much/less

3 Helicopters are mainly used for military___ than civil used.

a. no

b. rather

c.even

d. any

4. The exam is ___ more difficult than test you have been doing in class.

a. no

b. rather

c. any

d. many

5. The Board of Directors would agree to that project if it was___ more practical.

a. many

b. very much

c. a bit

d. any

6. They didn't pass the teamwork round because their attitude was___ enthusiastic.

a. a little more

b. a little less

c. far more

d. much more

7. I really enjoyed the movie we saw last night. It was ___ interesting than the one on TV.

a. many more

b. much less

c. far more

d. far less

8. Sales in July were____ higher than sales in June.

a. more

b. much

c. far

d. many

9. After being told about the exam result, she is ___ happier than before.

a. a little lot

b. much lot

c. a whole lot

d. a bit lot

10. If you have an English certificate, you will find___ opportunities.

a. many more

b. much more

c. much less

d. many less

Quảng cáo

Đáp án bài tập luyện thi TOEIC

Mời bạn click chuột vào đây để hiển thị đáp án cho phần bài tập luyện thi TOEIC ở trên.

1 d 2 a 3 b 4 a 5 c
6 b 7 c 8 b 9 c 10 a

tu-nhan-manh-trong-cau-so-sanh-trong-tieng-anh.jsp