Danh từ và danh động từ trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Sử dụng Danh động từ hay Danh từ ?

V-ing (Gerund) là danh động từ, tức là có hình thức của động từ, nhưng chức năng là của danh từ. Chính vì vậy, V-ing cũng có những cách sử dụng tương tự như danh từ. Tuy nhiên, chúng vẫn có sự khác biệt nhất định.

  • V-ing có thể đứng trước tân ngữ, nhưng danh từ thì không.

  • V-ing không thể đứng sau một mạo từ trong khi danh từ hoàn toàn có thể.

  • Trong trường hợp theo sau tính từ, ta sẽ chọn danh từ chứ không phải V-ing.

- She stopped collecting (collection) comic books.

                       V-ing        Danh từ      Tân ngữ

- The     growth    (growing) of the IT market was larger than expected.

Mạo từ  Danh từ    V-ing

- Our firm underwent remarkable changes (changing).

                                      Tính từ     Danh từ   V-ing

Câu hỏi: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

- Many workers enjoy____ the leadership training program.

a. attendance

b. attending

Do có tân ngữ "the leadership training program" sau chỗ trống nên chỗ còn thiếu ta cần điền một V-ing để hoàn thiện. Đáp án b.

Ngoài ra, nếu bạn cần tham khảo thêm về Danh động từ, mời bạn click chuột vào Danh động từ trong tiếng Anh.

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên