Từ có nghĩa tương đương Because trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Từ có nghĩa tương đương Because

Trong bài thi TOEIC, liên từ được sử dụng rất nhiều nhằm tăng hiệu quả truyền đạt ý nghĩa trong câu. Để chỉ nguyên nhân, lý do, không chỉ có từ Because như chúng ta vẫn biết mà còn rất nhiều từ, cụm từ các cũng mang nghĩa tương tự.

Phần dưới đây là một số từ và cách sử dụng của chúng:

 • As the of result of + Danh từ/V-ing

  - These problems have arisen as the result of your carelessness.

 • Because of + Danh từ/V-ing

  - They were upset because of the delay.

 • Due to + Danh từ/V-ing (Dùng cho câu mang nghia tiêu cực)

  - The match was postponed due to the heavy rain.

 • As + mệnh đề

  - I will help him as he is my friend

 • For + mệnh đề

  - I was tired, for I had been forced to bike 20km.

 • On account of + Danh từ/V-ing

  - On account of her irresponsibility, she got fired.

 • Since + mệnh đề

  - Since you left him, he was addicted to wine.

 • Thanks to + Danh từ/V-ing

  - Thanks to his help, I was able to submit my assignment on time.

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên