Phân biệt Though, Although, Even though, Inspite of và Despite trong tiếng AnhBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Though/Although/Even though & Inspite of/Despite

Though, Although, Even though, In spite ofDespite đều được sử dụng đề diễn tả tương phản, đối lập. Tuy nhiên giữa chúng lại có sự khác biệt về cấu trúc mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý trong quá trình làm bài thi TOEIC.

Phần dưới đây miêu tả cách sử dụng của từng từ (cụm từ) trên:

Cách sử dụng Though/Although/Even though

Though/Although/Even though + mệnh đề

 • Có thể đứng đầu hoặc giữa câu để nối hai mệnh đề. Nếu đứng ở đầu câu thì cần có dấu phẩy ngăn giữa hai mệnh đề phụ và mệnh đề chính. Nếu đứng giữa câu thì bỏ dấu phẩy.

  - Although she was hungry, she did not eat much.

  = She did not eat much although she was hungry.

 • Althoughthough có ý nghĩa tương đương nhau, Even though mang nghĩa nhấn mạnh hơn sự trái ngược của hai mệnh đề.

  - Although the exam was difficult, I did well.

  - Even though the exam was easy, I failed.

Cách sử dụng Inspite of/Despite

Despite/In spite of + (cụm) danh từ/cụm danh động từ

 • Có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính

  - Despite/ In spite of her illness, Hoa still went to school.

  = Hoa still went to school despite/ In spite of her illness.

 • Despite/In spite of the fact that = Although/Though: cách sử dụng như Although/though, đằng sau cộng với một mệnh đề.

  - Despite/In spite of the fact that Hoa was ill, she still went to school.

Quảng cáo

Although/Though/Even though + tính từ >< KHÔNG dùng Despite/Inspite of + tính từ

Đối với câu sử dụng although/though/even though, nếu mệnh đề đi sau chúng ở dạng:

although/though/even though + S +to be/động từ liên kết + tính từ

thì có thể rút gọn bằng cách lược bỏ chủ ngữ, trợ động từ, động từ tobe hay động từ liên kết, thành dạng:

although/though/even though + tính từ

Lưu ý chỉ được rút gọn khi chủ ngữ của mệnh chính và phụ là đồng nhất (tức là hai mệnh đề chung chủ ngữ).

- Although he is not good at Math, he has got a pretty high score in the recent exam.

--> Although not good at Math,he has got a pretty high score in the recent exam.

- We had a picnic though the weather was very bed.

--> We had a picnic though very bad. (Bất đồng chủ ngữ)

Cách rút gọn có thể sử dụng với Though/Even though nhưng phổ biến nhất vẫn là Although. Although mang tính trang trọng hơn Though, do đó trong văn viết người ta thường sử dụng Although.

Ghi chú: Cách rút gọn trên không được sử dụng cho Despite/In spite of vì sau Despite/In spite of ta chỉ dùng được danh từ, cụm danh từ hoặc cụm danh động từ mà thôi.

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên