Cách sử dụng in và of trong so sánh nhấtBí kíp luyện thi Part 5 TOEIC: Cách sử dụng IN & OF trong so sánh nhất

Trong so sánh nhất:

  • Giới từ IN được sử dụng với danh từ đếm được số ít để chỉ một nơi chốn (city, building, country, …), một tổ chức hoặc nhóm người (class, team, family, …).

    - She is the best student in the class.

  • Giới từ OF được dùng để chỉ khoảng thời gian hoặc dùng trước danh từ đếm được số nhiều chỉ một số lượng xác định người hoặc vật.

    - She is the most beautiful of the three sisters.

Mẫu câu:

S + V + the + tính từ ngắn/trạng từ ngắn + -est + in + Danh từ đếm được số ít
+ most+ tính từ dài/trạng từ dài
+ least + tính từ dài/trạng từ dài + of + Danh từ đếm được số nhiều

Ví dụ:

- Mark is the tallest in his family.

- This pair of socks is the most expensive of four pairs.

- This pencil is the least expensive of all.

Quảng cáo

Bài tập luyện thi Part 5 TOEIC

Ứng với mỗi bài đọc trong loạt bài Part 5 TOEIC này, mình sẽ cung cấp một bài tập áp dụng giúp bạn ôn luyện luôn phần vừa đọc, từ đó giúp bạn nắm vững hơn phần đã được hướng dẫn.

Để làm bài tập áp dụng, mời bạn click chuột vào Bài tập luyện thi TOEIC.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:
Tài liệu giáo viên