Bài tập Phân biệt Special, Especial, Specially và Especially trong tiếng AnhBài tập luyện thi Part 5 TOEIC: Bài tập Phân biệt Special, Especial, Specially và Especially trong tiếng Anh

Phần dưới đây là các bài tập giúp bạn luyện thi TOEIC phần bạn vừa mới được hướng dẫn trong bài trước. Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn.

Sau khi bạn đã chọn đáp án, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là bài tập áp dụng cho bí kíp luyện thi TOEIC: Phân biệt Special/Especial & Specially/Especially:

1. That contract has a___relationship with the company's financial situation.

a. special

b. especial

c. specially

d. especially

2. Liquids are amenable to the same treatment,but___ care must be taken so that they volatilize slowly.

a. special

b. especial

c. specially

d. especially

3. The base is protected with___ designed shelters which are built to withstand ground and air attacks.

a. special

b. especial

c. specially

d. especially

4. They invited her to speak____because of her reputation in the city.

a. special

b. especial

c. specially

d. especially

5. This week we have a ___ on children's clothes

a. special

b. especial

c. specially

d. especially

6. Guests should tell the hotel in advance if they have any___ dietary needs

a. special

b. especial

c. specially

d. especially

7. The dogs are____ trained to follow the trail left by the murders.

a. special

b. especial

c. specially

d. especially

8. They campaigned throughout the country,but __in the southeast.

a. special

b. especial

c. specially

d. especially

9. The opera "Aida" was___ written for the opening of the Cairo opera house in 1871

a. special

b. especial

c. specially

d. especially

10. Full details of the beauty contest results will be published in a ____ edition of tomorrow's newspaper.

a. special

b. especial

c. specially

d. especially

11. Emma Watson has an___ influence on how people perceive feminism.

a. special

b. especial

c. specially

d. especially

12. Today's__ include shirts and pants for only $4.99.

a. special

b. especial

c. specially

d. especially

13. Parents of teenager often become depressed,and this is __true of single parents.

a. special

b. especial

c. specially

d. especially

14. This wheelchair was__ designed to make it easy for a handicapped person to use.

a. special

b. especial

c. secially

d. especially

15. The informative asides about rural life make this wine guide rather___.

a. special

b. especial

c. specially

d. especially

Quảng cáo

Đáp án bài tập luyện thi TOEIC

Mời bạn click chuột vào đây để hiển thị đáp án cho phần bài tập luyện thi TOEIC ở trên.

1 a 6 a 11 b
2 b 7 c 12 a
3 c 8 d 13 d
4 d 9 c 14 c
5 a 10 a 15 a
Quảng cáo

phan-biet-special-especial-specially-especially-trong-tieng-anh.jsp