Bài tập Phân biệt THAT và WHAT trong tiếng AnhBài tập luyện thi Part 5 TOEIC: Bài tập Phân biệt THAT và WHAT trong tiếng Anh

Phần dưới đây là các bài tập giúp bạn luyện thi TOEIC phần bạn vừa mới được hướng dẫn trong bài trước. Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn.

Sau khi bạn đã chọn đáp án, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là bài tập áp dụng cho bí kíp luyện thi TOEIC: Sử dụng THAT hay WHAT ?

1. ___he will attend the meeting is certain.

a. That

b. What

c. Whether

d. Which

2. Do you know____ he came?- Yes,I do.He came by train.

a. where

b. when

c. how

d. that

3. Energy is _____ makes things work.

a. what

b. that

c. where

d. which

4. She got angry with____ was against her view.

a. whom

b. whoever

c. what

d. which

5. ___I have will be yours soon or later.

a. no matter what

b. whatever

c. that

d. whether

6. ___ we cycle every day___ us a lot of good.

a. If/do

b. That/do

c. That/does

d. If/does

7. He often thinks of___ he can do more for his country.

a. how

b. what

c. that

d. whih

8. All the magazine are here.You may borrow___ you like.

a. that

b. what

c. whichever

d. which

9. This is ___ the river has been polluted.

a. why

b. what

c. whether

d. that

10. I asked her in French___ she is, and she told me__ she was an actress.

a. who/that

b. who/

c. what/

d. what/what

Quảng cáo

Đáp án bài tập luyện thi TOEIC

Mời bạn click chuột vào đây để hiển thị đáp án cho phần bài tập luyện thi TOEIC ở trên.

1 a 2 c 3 a 4 b 5 b
6 c 7 b 8 c 9 a 10 a
Quảng cáo

phan-biet-that-va-what-trong-tieng-anh.jsp