Bài tập Trạng từ quan hệ trong tiếng AnhBài tập luyện thi Part 5 TOEIC: Bài tập Trạng từ quan hệ trong tiếng Anh

Phần dưới đây là các bài tập giúp bạn luyện thi TOEIC phần bạn vừa mới được hướng dẫn trong bài trước. Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn.

Sau khi bạn đã chọn đáp án, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là bài tập áp dụng cho bí kíp luyện thi TOEIC: Lưu ý khi sử dụng Trạng từ quan hệ:

1. Even professional marketers are never sure____ some new products are runaway successes while others fail miserably.

a.what

b. why

c.which

d. that

2. Our company's peak season,____ sales are highest, is during the months of April and May.

a.which

b.why

c.how

d. when

3. During her lunch hour, Ms.Dicaprio likes to go for a walk in the park ____ a fountain was recently installed.

a.where

b. in it

c.on that

d. which

4. Uma's Hair Salon is opened until 6:00 every day except Friday____ it closes at 5:30.

a.when

b.that

c.as

d.which

5. Donald Peterson asked somebody in our audio- visual office to set up a DVD player in the room____ Ms.Catherine Robs will give her presentation.

a.what

b.why

c.where

d.how

6. To show that we sincerely appreciate your help, we made a reservation for you at a famous Italian restaurant___ you can enjoy a variety of delicious Italian cuisines

a.who

b.where

c.what

d.which

7. Children under 10 can eat free at Valentino's Italian restaurant____ they are accompanied by an adult this weekend.

a.that

b.when

c.yet

d.even

8. The reason__ I didn't call you is that my phone didn't work.

a.why

b. which

c.what

d.how

9. That's the restaurant____ we met for the first time.

a.which

b.in which

c.where

d.both b & c

10. Tell me about the village__ you grew up.

a.that

b.where

c.which

d.

11. Milton, Ltd. is a company____ has many young skilled workers.

a.why

b.which

c.where

d.how

12. That's the house ___we used to live in when we had to commute to work.

a.which

b.in which

c.where

d.both b & c

Quảng cáo

Đáp án bài tập luyện thi TOEIC

Mời bạn click chuột vào đây để hiển thị đáp án cho phần bài tập luyện thi TOEIC ở trên.

1 b 5 c 9 d
2 d 6 b 10 b
3 a 7 b 11 b
4 a 8 a 12 c

trang-tu-quan-he-trong-tieng-anh.jsp


Đề thi, giáo án các lớp các môn học
Tài liệu giáo viên