Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1)

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Na = 23, Li = 7, K = 39, Rb = 85, Cs = 133.

I. Phần câu hỏi

Câu 1: Phương pháp điện phân nóng chảy dùng để điều chế các kim loại

Quảng cáo

A. hoạt động trung bình như Fe, Zn…

B. hoạt động mạnh như Ca, Na…

C. mọi kim loại như Cu, Na, Fe, Al…

D. kém hoạt động như Ag, Au…

Câu 2: Trong các kim loại kiềm, kiềm thổ; kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là

A. Cs.

B. Li.

C. Ba.

D. Be.

Câu 3: Chất nào sau đây có tên gọi là vôi tôi?

A. CaOCl2.

B. CaCO3.

C. CaO.

D. Ca(OH)2.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Đa số các nguồn nước trong tự nhiên đều là nước cứng vì có chứa các cation: Ca2+, Mg2+

B. Tất cả các loại nước cứng đều có thể làm mềm bằng vôi vừa đủ.

C. Nước mềm là nước có chứa ít hoặc không chứa các ion: Ca2+, Mg2+.

D. Khi cho xà phòng vào nước cứng sẽ có kết tủa.

Câu 5: Hãy cho biết phản ứng nào sau đây không xảy ra ở điều kiện thường?

Quảng cáo

A. CaO + H2O → Ca(OH)2.

B. 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2.

C. Be + 2H2O → Be(OH)2 + H2.

D. Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2.

Câu 6: Hấp thụ hết 11,2 lít CO2 (ở đktc) vào dung dịch chỉ chứa 25,9 gam Ca(OH)2 thu được a gam kết tủa Y. Giá trị của a là

A. 15 gam.

B. 10 gam.

C. 20 gam.

D. 35 gam.

Câu 7: Cho 3,8 gam hỗn hợp muối M2CO3 và MHCO3 (M là kim loại kiềm) vào dung dịch H2SO4 2M (dư), sinh ra 0,496 lít khí (đktc). M là

A. K.

B. Li.

C. Rb.

D. Na.

Câu 8: Phương trình hóa học nào sau đây chỉ thực hiện bằng phương pháp điện phân?

A. Cu + 2AgNO3 → 2Ag + Cu(NO3)2.

B. Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2.

C. MgSO4 + 2NaOH → Mg(OH)2 + Na2SO4.

D. 2NaCl + 2H2O → H2 + 2NaOH + Cl2.

Câu 9: Cho 17,04 gam hỗn hợp X gồm: Ca, MgO, Na2O tác dụng hết với 360 ml dung dịch HCl 2M (vừa đủ) thu được dung dịch Y. Khối lượng (gam) NaCl có trong Y là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 4,68.

B. 8,775.

C. 15,21.

D. 14,04.

Câu 10: Trong các phát biểu sau:

(1) Li có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối, được ứng dụng chế tạo hợp kim siêu nhẹ.

(2) NaOH được sử dụng để sản xuất tơ nhân tạo.

(3) CaO tan trong nước không tỏa nhiệt, quặng đôlômit có công thức là MgCO3.CaCO3.

(4) Đun nóng nước cứng tạm thời và nước cứng toàn phần đều có kết tủa.

(5) Na2CO3 được ứng dụng để làm thuốc chữa bệnh dạ dày.

Phát biều không đúng là

A. (1), (2), (5).

B. (3), (4), (5).

C. (1), (2), (4).

D. (3), (5).

Đáp án & Thang điểm

1. Phần trắc nghiệm (0,5 điểm/ 1 câu)

Biểu điểm 1 điểm / 1 Câu.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a B A D B C C C D D D

Câu 1: Phương pháp điện phân nóng chảy dùng để điều chế các kim loại hoạt động mạnh như Ca, Na… Chọn đáp án B.

Câu 2: Trong các kim loại kiềm, kiềm thổ; kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Cs (nóng chảy ở 290C). Chọn đáp án A.

Câu 3: Vôi tôi: Ca(OH)2. Chọn đáp án D.

Câu 4: Phát biểu sai: Tất cả các loại nước cứng đều có thể làm mềm bằng vôi vừa đủ.

Chọn đáp án B.

Câu 5: Be không tác dụng với H2O ở điều kiện thường. Chọn đáp án C.

Câu 6: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1), sau phản ứng thu được 2 muối CaCO3 (x mol); Ca(HCO3)2 (y mol).

Bảo toàn C: x + 2y = 0,5

Bảo toàn Ca: x + y = 0,35

Giải hệ được x = 0,2 và y = 0,15 → a = 0,2.100 = 20 gam. Chọn đáp án C.

Câu 7: Đặt 2 muối tương đương với một muối là RCO3 (ĐK: MM + 1 < MR < 2MM)

Bảo toàn C có nRCO3 = nkhí = 0,022 mol → MRCO3 = 172,2 → R = 112,2.

Có MM + 1 < 112,2 < 2MM → 56,1 < MM < 111,2 → M là Rb. Chọn đáp án C.

Câu 8: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1) Chọn đáp án D.

Câu 9:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1)

Có mx = 17,04 → 40x + 40y + 62z = 17,04 (1)

naxit = 0,72 → 2x + 2y + 2z = 0,72 (2)

Từ (1) và (2) giải hệ được x + y = 0,24; z = 0,12 → mNaCl = 2. 0,12.58,5 = 14,04 gam.

Chọn đáp án D.

Câu 10: Phát biểu không đúng là:

3/ CaO tan trong nước không tỏa nhiệt, quặng đôlômit có công thức là MgCO3.CaCO3.

5/ Na2CO3 được ứng dụng để làm thuốc chữa bệnh dạ dày.

Chọn đáp án D.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác