Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 3)

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, Na = 23, C = 12, Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 88, Ba = 137.

Câu 1: Kim loại nào sau đây phản ứng với nước ở nhiệt độ thường?

Quảng cáo

 A. Na.

 B. Fe.

 C. Mg.

 D. Al.

Câu 2: Cho luồng khí CO (dư) qua hỗn hợp X gồm: CuO, FeO, Al2O3, MgO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Y. Hỗn hợp chất rắn Y gồm

 A. Cu, FeO, Al2O3, MgO.

 B. Cu, Fe, Al2O3, MgO.

 C. Cu, Fe2O3, Al2O3, MgO.

 D. Cu, Fe, Al, Mg.

Câu 3: Chất vừa bị nhiệt phân hủy vừa có tính lưỡng tính là

 A. Mg(OH)2.

 B. BaO.

 C. Na2CO3.

 D. NaHCO3.

Câu 4: Thí nghiệm nào sau đây khi kết thúc không có kết tủa?

 A. Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH.

 B. Cho Ba dư vào dung dịch NH4HCO3

 C. Cho dung dịch NaHCO3 dư vào dung dịch Ca(OH)2

 D. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2.

Câu 5: Chọn phát biểu đúng?

Quảng cáo

 A. Trong công nghiệp, sản xuất nước gia – ven bằng phương pháp điện phân dung dịch NaOH không có màng ngăn.

 B. Trong công nghiệp sản xuất Al bằng phương pháp điện phân AlCl3 nóng chảy.

 C. Các muối cacbonat trung hòa của kim loại kiềm bị phân hủy bởi nhiệt.

 D. Trong công nghiệp, điều chế NaOH bằng phương pháp điện phân dung dịch bão hòa muối ăn có màng ngăn.

Câu 6: Ag có lẫn tạp chất là Cu. Hóa chất có thể dùng để loại bỏ Cu thu được Ag tinh khiết là

 A. dd HCl dư.

 B. dd HNO3 đặc, nóng dư.

 C. dd AgNO3 thiếu.

 D. dd AgNO3 dư.

Câu 7: Nhận định nào sau đây là sai?

 A. Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+ , nước mềm là nước chứa ít hoặc không chứa các ion trên.

 B. Nước cứng có tính cứng tạm thời: chứa Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2.

 C. Nước cứng được phân thành 2 loại: nước cứng tạm thời và nước cứng vĩnh cửu.

 D. Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ các ion Ca2+, Mg2+ trong nước cứng.

Câu 8: Nung 100 gam hỗn hợp X gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khối lượng không đổi thấy khối lượng chất rắn giảm đi 31 gam. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong X lần lượt là

 A. 37% và 63%.

 B. 21% và 79%.

 C. 42% và 58%.

 D. 16% và 84%.

Câu 9: Cho 2,16 gam kim loại M có hóa trị II vào dung dịch H2SO4 loãng dư, kết thúc phản ứng thu được 2,016 lít khí H2 ở đktc và dung dịch A. Kim loại M là

 A. Cu.

 B. Mg.

 C. Ca.

 D. Be.

Câu 10: Cho 2,24 lít khí CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

 A. 9,85 gam.

 B. 6,00 gam.

 C. 19,70 gam.

 D. 10,00 gam.

Đáp án & Thang điểm

Biểu điểm 1 điểm / 1 câu.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 3)

Câu 1: A

Na phản ứng với nước ở ngay nhiệt độ thường.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

Câu 2: B

CO khử được oxit của các kim loại đứng sau Al trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.

→ Hỗn hợp chất rắn Y gồm Cu, Fe, Al2O3, MgO.

Câu 3: D

NaHCO3 vừa bị nhiệt phân vừa có tính lưỡng tính.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 3)

Câu 4: D

A sai vì: AlCl3 dư + 3NaOH → Al(OH)3↓ trắng + 3NaCl

B sai vì:

 Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

 Ba(OH)2 + NH4HCO3 → NH3↑ + BaCO3↓ + 2H2O

C sai vì: 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

D đúng vì:

 HCl + NaAlO2 + H2O → NaCl + Al(OH)3↓ trắng

 3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O

Câu 5: D

A sai vì trong công nghiệp nước gia – ven được sản xuất bằng cách điện phân dung dịch bão hòa NaCl, không có màng ngăn.

B sai vì trong công nghiệp nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân nhôm oxit nóng chảy.

C sai vì các muối cacbonat trung hòa của kim loại kiềm bền với nhiệt.

Câu 6: D

Cu + 2AgNO3 dư → Cu(NO3)2 + 2Ag.

Câu 7: C

Người ta phân biệt nước cứng thành 3 loại: nước cứng có tính cứng tạm thời, vĩnh cửu và toàn phần.

Câu 8: D

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 3)

mcr giảm = mCO2 + mH2O → 44.0,5x + 18.0,5x = 31 → x = 1.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 3)

Câu 9: B

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 3)

Câu 10: C

Do Ba(OH)2 dư, nên có phản ứng:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 3)

Xem thêm các Đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác