Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Fe = 56, Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 88, Ba = 137.

Câu 1: Những kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng?

Quảng cáo

 A. Na, Mg.

 B. Fe, Ba.

 C. Cu, Ag.

 D. K, Fe.

Câu 2: Nhận định nào sau đây là đúng?

 A. NaHCO3 dễ bị nhiệt phân hủy.

 B. Li dùng để chế tạo tế bào quang điện.

 C. Cs dùng để chế tạo hợp kim siêu nhẹ.

 D. Na2CO3 dùng để nấu xà phòng.

Câu 3: Chất được dùng để làm mềm tất cả các loại nước cứng là

 A. Na2CO3 và CaO.

 B. Na2CO3 và Ca(OH)2.

 C. Na2CO3 và Na3PO4.

 D. NaOH và Ca(OH)2.

Câu 4: Chất nào sau đây được sử dụng trong: y học (bó bột), nặn tượng, ...?

 A. CaSO4.

 B. CaSO4.H2O.

 C. CaSO4.2H2O.

 D. BaCl2.H2O.

Câu 5: Khi điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ), tại anot (A) xảy ra

Quảng cáo

 A. sự oxi hoá ion Cu2+ thành Cu.

 B. sự oxi hoá H2O thành O2.

 C. sự khử H2O thành O2.

 D. sự khử ion Cu2+ thành Cu.

Câu 6: Cặp chất không xảy ra phản ứng là

 A. dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2

 B. dung dịch NaOH và Al2O3.

 C. K2O và H2O.

 D. Na và dung dịch KCl.

Câu 7: Sục 2,688 lít CO2 (đktc) vào 40ml dung dịch Ca(OH)2 2M. Sau phản ứng thu được dung dịch gồm:

 A. CaCO3.

 B. Ca(HCO3)2.

 C. CaCO3 và Ca(OH)2 dư.

 D. CaCO3 và Ca(HCO3)2.

Câu 8: Cho 3,34 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 1,344 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là

 A. Be và Mg.

 B. Mg và Ca.

 C. Sr và Ba.

 D. Ca và Sr.

Câu 9: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là

 A. 2,16.

 B. 5,04.

 C. 4,32.

 D. 2,88.

Câu 10: Trong các kim loại sau: Na, Be, Li, Mg, Ba, K, Sr, Ca; số kim loại tác dụng với nước ở điều kiện thường là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

 A. 5.

 B. 4.

 C. 6.

 D. 3.

Đáp án & Thang điểm

Biểu điểm 1 điểm / 1 câu.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

Câu 1: C

Phương pháp điện phân dung dịch dùng để điều chế các KL hoạt động trung bình hoặc yếu như Cu, Ag, Pb, Fe…

Câu 2: A

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

Câu 3: C

Chất được dùng để làm mềm tất cả các loại nước cứng là Na2CO3 và Na3PO4.

Câu 4: B

Thạch cao nung (CaSO4. H2O) được sử dụng trong: y học (bó bột), nặn tượng, ...

Câu 5: B

Khi điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ):

Tại catot: Cu2+ + 2e → Cu

Tại anot: 2H2O → O2 + 4H+ + 4e

Câu 6: A

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

Câu 7: D

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

Vậy sau phản ứng thu được 2 muối là CaCO3 và Ca(HCO3)2.

Câu 8: D

Đặt 2 kim loại tương ứng với 1 kim loại là Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

Câu 9: D

PTHH có thể xảy ra theo thứ tự sau:

3Mg + 2FeCl3 → 3MgCl2 + 2Fe (1)

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2 (2)

- TH1: Sau phản ứng Mg còn dư. Chỉ có phản ứng (1) khối lượng chất rắn thu được là Fe vào Mg dư

nFe = nFeCl3 = 0,12 mol → mFe = 0,12.56 = 6,72g > 3,36 (loại)

- TH2: Xảy ra 2 phản ứng (1) và (2) (khi Mg hết FeCl3 còn sẽ tác dụng tiếp với Fe)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

Đặt nMg = a mol, nFe sau pư (2) = 3,36 : 56 = 0,06 mol

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

Câu 10: C

Na, Li, Ba, K, Sr, Ca tác dụng với nước ở điều kiện thường.

Xem thêm các Đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác