Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 4)

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, S = 32, Ca = 40, Ba = 137, Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85, Cs = 133.

Câu 1: Để bảo quản kim loại kiềm người ta thường làm như thế nào?

Quảng cáo

 A. Để trong bình kín.

 B. Để trong bóng tối.

 C. Ngâm trong dầu hỏa.

 D. Để nơi thoáng mát.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?

 A. Nước cứng có vai trò đặc biệt quan trọng cho đời sống và sản xuất.

 B. Nước mềm là nước có chứa ít hoặc không chứa các ion Ca2+, Mg2+.

 C. Khi đun sôi nước, tính cứng vĩnh cửu của nước bị mất đi.

 D. Nước cất là nước cứng.

Câu 3: Trong các hợp chất của Na dưới đây, hợp chất nào bị nhiệt phân hủy?

 A. NaCl.

 B. NaOH.

 C. Na2CO3.

 D. NaHCO3.

Câu 4: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

 A. Ca

 B. Fe

 C. Na

 D. Al

Câu 5: Hãy cho biết phản ứng nào sau đây không xảy ra ở điều kiện thường?

Quảng cáo

 A. Na2O + H2O → 2NaOH.

 B. BeO + H2O → Be(OH)2.

 C. BaO + H2O → Ba(OH)2..

 D. K2O + H2O → 2KOH.

Câu 6: Hợp chất Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch nào sau đây không sinh ra kết tủa?

 A. Dung dịch Na2SO4.

 B. Dung dịch NaOH.

 C. Dung dịch Na2CO3.

 D. Dung dịch HCl.

Câu 7: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra

 A. sự khử ion Cl-.

 B. sự khử ion Na+.

 C. sự oxi hoá ion Cl-.

 D. sự oxi hoá ion Na+.

Câu 8: 100ml dung dịch X chứa K2CO3 0,1M và K2SO4 0,1M tác dụng hết với dung dịch BaCl2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là

 A. 4,3 gam.

 B. 2,93 gam.

 C. 3,4 gam.

 D. 2,39 gam.

Câu 9: Hấp thụ hết 0,672 lít khí CO2 vào dung dịch có chứa 0,025 mol Ba(OH)2. Lượng kết tủa thu được là

 A. 3,94 gam.

 B. 1,97 gam.

 C. 0,95 gam.

 D. 1,50 gam.

Câu 10: Hòa tan hết 2,34 gam kim loại kiềm M vào H2O dư, thu được 0,672 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là

 A. Na.

 B. K.

 C. Li.

 D. Rb.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án & Thang điểm

Biểu điểm 1 điểm / 1 câu.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 4)

Câu 1: C

Vì các kim loại kiềm dễ tác dụng với nước, với oxi trong không khí nên để bảo quản, người ta ngâm chìm các kim loại kiềm trong dầu hỏa.

Câu 2: B

A sai vì nước cứng gây nhiều tác hại trong đời sống và sản xuất.

C sai vì khi đun sôi nước tính cứng vĩnh cửu vẫn không mất đi.

D sai vì nước cất không có tính cứng.

Câu 3: D

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 4)

Câu 4: A

Ca thuộc nhóm các kim loại kiềm thổ.

Câu 5: B

Phản ứng không xảy ra ở điều kiện thường là: BeO + H2O → Be(OH)2.

Câu 6: D

A/ Ba(HCO3)2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaHCO3

B/ Ba(HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

C/ Ba(HCO3)2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaHCO3

D/ Ba(HCO3) + 2HCl → BaCl2 + 2CO2 + 2H2O

Câu 7: B

Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot:

Na+ + 1e → Na.

Câu 8: A

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 4)

m↓ = mBaCO3 + mBaSO4 = 0,01.197 + 0,01. 233 = 4,3 gam.

Câu 9: A

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 4), sau phản ứng thu được 2 muối BaCO3: x mol, Ba(HCO3)2 y mol.

Bảo toàn Ba có: x + y = 0,025 (1).

Bảo toàn C có: x + 2y = 0,03 (2).

Từ (1) và (2) có x = 0,02 và y = 0,005

Kết tủa là BaCO3→ m↓ = 0,02.197 = 3,94 gam.

Câu 10: B

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 4)

Xem thêm các Đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác