Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2)

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Fe = 56, Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 88, Ba = 137.

I. Phần câu hỏi

Câu 1: Dãy kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch?

Quảng cáo

A. Ni, Cu, Fe, Na.

B. Fe, Cu, Mg, Ag.

C. Cu, Ag, Pb, Fe.

D. Mg, Fe, Zn, Na.

Câu 2: Nhận định nào sau đây là đúng ?

A. NaOH dùng để tinh chế quặng nhôm.

B. Li dùng để chế tạo tế bào quang điện.

C. Cs dùng để chế tạo hợp kim siêu nhẹ.

D. Na2CO3 dùng để nấu xà phòng.

Câu 3: Chất được dùng để làm mềm tất cả các loại nước cứng là

A. Na2CO3 và CaO.

B. Na2CO3 và Ca(OH)2.

C. Na2CO3 và Na3PO4.

D. NaOH và Ca(OH)2.

Câu 4: Chất nào sau đây được sử dụng trong: y học (bó bột), nặn tượng, ...?

A. CaSO4.

B. CaSO4.H2O.

C. CaSO4.2H2O.

D. BaCl2.H2O.

Câu 5: Khi điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ), tại anot (A) xảy ra

Quảng cáo

A. sự oxi hoá ion Cu2+ thành Cu.

B. sự oxi hoá H2O thành O2.

C. sự khử H2O thành O2.

D. sự khử ion Cu2+ thành Cu.

Câu 6: Muối X khi tan vào nước tạo thành dd có môi trường trung tính, X có thể là

A. Na2CO3.

B. NaCl.

C. MgCl2.

D. KHSO4.

Câu 7: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,032.

B. 0,048.

C. 0,06.

D. 0,04.

Câu 8: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là

A. Be và Mg.

B. Mg và Ca.

C. Sr và Ba.

D. Ca và Sr.

Câu 9: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 2,16.

B. 5,04.

C. 4,32.

D. 2,88.

Câu 10: Trong các kim loại sau: Na, Mg, Ba, K, Sr, Ca; số kim loại tác dụng với nước ở điều kiện thường là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 5.

B. 4.

C. 6.

D. 3.

Đáp án & Thang điểm

1. Phần trắc nghiệm (0,5 điểm/ 1 câu)

Biểu điểm 1 điểm / 1 câu.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a C A C B B B D D D A

Câu 1: Phương pháp điện phân dung dịch dùng để điều chế các KL hoạt động trung bình hoặc yếu như Cu, Ag, Pb, Fe… Chọn đáp án C.

Câu 2: Nhận định đúng là: “NaOH dùng để tinh chế quặng nhôm”. Chọn đáp án A.

Câu 3: Chất được dùng để làm mềm tất cả các loại nước cứng là Na2CO3 và Na3PO4. Chọn đáp án C.

Câu 4: Thạch cao nung (CaSO4. H2O) được sử dụng trong: y học (bó bột), nặn tượng, ... Chọn đáp án B.

Câu 5: Khi điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ):

Tại catot: Cu2+ + 2e → Cu

Tại anot: 2H2O → O2 + 4H+ + 4e

Chọn đáp án B.

Câu 6: NaCl tan vào nước tạo thành dd có môi trường trung tính. Chọn đáp án B.

Câu 7: nkhí = 0,12 > n↓ = 0,08. Vậy sau phản ứng thu được 2 muối BaCO3: 0,08 mol và Ba(HCO3)2.

Bảo toàn C có số mol Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2)

Bảo toàn Ba có: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2)

a = 0,1 : 2,5 = 0,04. Chọn đáp án D.

Câu 8: Đặt 2 kim loại tương ứng với 1 kim loại là R.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2)

MR = 1,67 : 0,03 = 55,6. Vậy 2 kim loại là Ca và Sr. Chọn đáp án D.

Câu 9: PTHH có thể xảy ra theo thứ tự sau:

3Mg + 2FeCl3 → 3MgCl2 + 2Fe (1)

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2 (2)

TH1: Sau phản ứng Mg còn dư. Chỉ có phản ứng (1) khối lượng chất rắn thu được là Fe vào Mg dư

nFe = nFeCl3 = 0,12 mol → mFe = 0,12.56 = 6,72g > 3,36 (loại)

TH2: Xảy ra 2 phản ứng (1) và (2) (khi Mg hết FeCl3 còn sẽ tác dụng tiếp với Fe)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2)

Đặt nMg = a mol, nFe sau pư (2) = 3,36 : 56 = 0,06 mol

nFeCl3 = 0,12 → Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 2) = 0,12 → a = 0,12 mol

→ m = 0,12.24 = 2,88g. Chọn đáp án D.

Câu 10: Na, Ba, K, Sr, Ca tác dụng với nước ở điều kiện thường. Chọn đáp án A.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác