Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 3)

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

I. Phần câu hỏi

Câu 1: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch Fe2(SO4)3 có thể dùng kim loại

Quảng cáo

A. Mg.

B. Ba.

C. Na.

D. Ag.

Câu 2: Cho luồng khí CO (dư) qua hỗn hợp X gồm: CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Y. Hỗn hợp chất rắn Y gồm

A. Cu, Fe, Al, MgO.

B. Cu, Fe, Al2O3, MgO.

C. Cu, Fe2O3, Al2O3, MgO.

D. Cu, Fe, Al, Mg.

Câu 3: Chất vừa bị nhiệt phân vừa có tính lưỡng tính là

A. Al2O3.

B. CaCO3.

C. Na2CO3.

D. NaHCO3.

Câu 4: Sự tạo thành các hang động trên núi đá vôi là một quá trình hoá học. Quá trình này kéo dài hàng triệu năm. Phản ứng hoá học nào sau đây biểu diễn quá trình đó?

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 3)

Câu 5: Chọn phát biểu đúng.

Quảng cáo

A. Trong công nghiệp, điều chế nước gia – ven bằng phương pháp điện phân dung dịch NaOH.

B. Trong công nghiệp điều chế Al bằng phương pháp điện phân AlCl3 nóng chảy.

C. Các muối cacbonat của kim loại kiềm và kiềm thổ đều bị phân hủy bởi nhiệt.

D. Trong công nghiệp, điều chế NaOH bằng phương pháp điện phân dung dịch muối ăn có màng ngăn.

Câu 6: Ag có lẫn tạp chất là Cu. Hóa chất có thể dùng để loại bỏ Cu thu được Ag tinh khiết là

A. dd HCl dư.

B. dd HNO3 đặc, nóng dư.

C. dd AgNO3 thiếu.

D. dd AgNO3 dư.

Câu 7: Nhận định nào sau đây là sai?

A. Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+ , nước mềm là nước chứa ít hoặc không chứa các ion trên.

B. Nước cứng có tính cứng tạm thời: chứa Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2.

C. Nước cứng được phân thành 2 loại: nước cứng tạm thời và nước cứng vĩnh cửu.

D. Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ các ion Ca2+, Mg2+ trong nước cứng.

Câu 8: Nung 200 gam hỗn hợp X gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khối lượng không đổi thấy khối lượng chất rắn giảm đi 62 gam. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong X lần lượt là

A. 37% và 63%.

B. 21% và 79%.

C. 42% và 58%.

D. 16% và 84%.

Câu 9: Cho 1,44 gam kim loại M có hóa trị II vào dung dịch H2SO4 loãng dư, kết thúc phản ứng thu được 1,344 lít khí H2 ở đktc và dung dịch

A. Kim loại M là

A. Cu.

B. Mg.

C. Ca.

D. Be.

Câu 10: Cho 2,24 lít khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 4 gam.

B. 6 gam.

C. 8 gam.

D. 10 gam.

Đáp án & Thang điểm

1. Phần trắc nghiệm (0,5 điểm/ 1 câu)

Biểu điểm 1 điểm / 1 Câu.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a A B D A D D C D B D

Câu 1: 3Mg + 2Fe3+ → 3Mg2+ + 3Fe. Chọn đáp án A.

Câu 2: Hỗn hợp chất rắn Y gồm Cu, Fe, Al2O3, MgO. Chọn đáp án B.

Câu 3: NaHCO3 vừa bị nhiệt phân vừa có tính lưỡng tính. Chọn đáp án D.

Câu 4: Chọn đáp án A.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 3)

Câu 5: Phát biểu đúng: “Trong công nghiệp, điều chế NaOH bằng phương pháp điện phân dung dịch muối ăn có màng ngăn”. Chọn đáp án D.

Câu 6: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. Chọn đáp án D.

Câu 7: Người ta phân biệt nước cứng có tính cứng tạm thời, vĩnh cửu và toàn phần. Chọn đáp án C.

Câu 8:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 3)

Câu 9:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 3)

MM = 1,44 : 0,06 = 24. Vậy M là Mg. Chọn đáp án B.

Câu 10:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 3)

m↓ = 0,1.100 = 10g. Chọn đáp án D.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác