Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4)

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, S = 32, Ca = 40, Ba = 137, Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85, Cs = 133.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Dãy kim loại nào sau đây điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

Quảng cáo

A. Cu, Ni, Pb, Fe.

B. Ni, Cu, Fe, Na.

C. Fe, Cu, Mg, Ag.

D. Mg, Fe, Zn, Na.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Nước mềm là nước có chứa các muối CaCl2, MgCl2,…

B. Nước mềm là nước có chứa ít hoặc không chứa các ion Ca2+, Mg2+.

C. Nước trong tự nhiên đều là nước cứng vì có chứa cation Ca2+, Mg2+.

D. Nước cất là nước cứng.

Câu 3: Chất nào sau đây bị nhiệt phân?

A. NaCl.

B. Ca(OH)2.

C. Na2CO3.

D. NaHCO3.

Câu 4: Một muối khi tan vào nước tạo thành dd có môi trường kiềm, muối đó là

A. NaCl.

B. MgCl2.

C. KHSO4.

D. Na2CO3.

Câu 5: Hãy cho biết phản ứng nào sau đây không xảy ra?

Quảng cáo

A. Na2O + H2O → 2NaOH.

B. MgO + H2O → Mg(OH)2.

C. BaO + H2O → Ba(OH)2..

D. CaO + H2O → Ca(OH)2..

Câu 6: Chất nào sau đây là vôi sống?

A. CaOCl2.

B. CaCO3.

C. CaO.

D. Ca(OH)2.

Câu 7: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra

A. sự khử ion Cl-.

B. sự khử ion Na+.

C. sự oxi hoá ion Cl-.

D. sự oxi hoá ion Na+.

Câu 8: 100ml dung dịch X chứa Na2SO4 0,1M và Na2CO3 0,1M tác dụng hết với dung dịch Ba(NO3)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là

A. 4,3 gam.

B. 2,93 gam.

C. 3,4 gam.

D. 2,39 gam.

Câu 9: Hấp thụ hết 0,3 mol CO2 vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Lượng kết tủa thu được là

A. 30 gam.

B. 225 gam.

C. 20 gam.

D. 15 gam.

Câu 10: Hòa tan hết 4,68 gam kim loại kiềm M vào H2O dư, thu được 1,344 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. Na.

B. K.

C. Li.

D. Rb.

Đáp án & Thang điểm

1. Phần trắc nghiệm (0,5 điểm/ 1 câu)

Biểu điểm 1 điểm / 1 Câu.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a A B D D B C B A C B

Câu 1: Những KL có độ hoạt động trung bình như Cu, Ni, Pb, Fe… được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện. Chọn đáp án A.

Câu 2: Phát biểu đúng là: Nước mềm là nước có chứa ít hoặc không chứa các ion Ca2+, Mg2+. Chọn đáp án B.

Câu 3: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4). Chọn đáp án D.

Câu 4: Na2CO3 là muối tạo bởi cation kim loại mạnh và anion gốc axit yếu, khi tan vào nước tạo thành dd có môi trường kiềm. Chọn đáp án D.

Câu 5: Phản ứng không xảy ra là: MgO + H2O → Mg(OH)2. Chọn đáp án B.

Câu 6: Vôi sống: CaO. Chọn đáp án C.

Câu 7: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot:

Na+ + 1e → Na. Chọn đáp án B.

Câu 8: m↓ = mBaCO3 + mBaSO4 = 0,01.197 + 0,01. 233 = 4,3 gam. Chọn đáp án A.

Câu 9: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4), sau phản ứng thu được 2 muối CaCO3: x mol, Ca(HCO3)2 y mol.

Bảo toàn Ca: x + y = 0,25.

Bảo toàn C: x + 2y = 0,3.

Giải hệ: x = 0,2 và y = 0,05 → m↓ = 0,2.100 = 20 gam. Chọn đáp án C.

Câu 10:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 12 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4)

MM = 4,68 : 0,12 = 39, vậy M là K. Chọn đáp án B.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác