Be in on là gìNghĩa từ Be in on

Ý nghĩa của Be in on là:

  • Liên lụy, dính líu, liên quan

Ví dụ minh họa cụm động từ Be in on:

 
- Susan was the only one who WASN'T IN ON the plan.
Susan là người duy nhất không dính líu đến kế hoạch đó.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Be in on trên, động từ Be còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp