Be in là gìCụm động từ Be in có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Be in

Ý nghĩa của Be in là:

  • Ở nhà hoặc ở nơi làm việc

Ví dụ minh họa cụm động từ Be in:

 
- They ARE never IN; I always get their answerphone.
Họ không bao giờ ở nhà; Tôi luôn luôn nhận được câu trả lời từ máy điện thoại
tự động trả lời.

Nghĩa từ Be in

Ý nghĩa của Be in là:

Ví dụ minh họa cụm động từ Be in:

 
- The application form must BE IN by 3pm on Friday.
Đơn ứng tuyển phải được đệ trình vào 3h chiều ngày thứ Sáu.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Be in trên, động từ Be còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp