Be up to là gìCụm động từ Be up to có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Be up to

Ý nghĩa của Be up to là:

  • Đủ sức, đủ khả năng

Ví dụ minh họa cụm động từ Be up to:

 
- He's not UP TO the job; get someone else.
Anh ta không đủ khả năng với công việc đó; hãy tìm người khác đi.

Nghĩa từ Be up to

Ý nghĩa của Be up to là:

  • Làm điều gì đó xấu xa, sai trái

Ví dụ minh họa cụm động từ Be up to:

 
- What are those kids UP TO?
Những đứa trẻ làm điều gì sai vậy?

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Be up to trên, động từ Be còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp