Hóa học 8 Bài 22: Tính theo phương trình hóa họcHóa học 8 Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức Hóa học 8 Bài 22: Tính theo phương trình hóa học, phần dưới tổng hợp lý thuyết và các dạng bài tập Hóa học 8 Bài 22: Tính theo phương trình hóa học có lời giải chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu ôn luyện.

A/ Lý thuyết Hóa học 8 Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

1. Tìm khối lượng chất tham gia và chất sản phẩm

Cách làm:

- Bước 1: Viết phương trình

- Bước 2: tính số mol các chất

- Bước 3: dựa vào phương trình tính được số mol chất cần tìm

- Bước 4: tính khối lượng

Thí dụ 1: cho 4g NaOH tác dụng với CuSO4 tạo ra Cu(OH)2 kết tủa và Na2SO4. Tính khối lượng Na2SO4

Các bước tiến hành

- Viết PTHH và cân bằng

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

Tính số mol NaOH tham gia phản ứng

nNaOH = Hóa học lớp 8 | Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Hóa 8 có đáp án = 0,1 mol

Tính số mol Na2SO4 thu được

Theo PTHH: 1 mol NaOH phản ứng thu được 0,5 mol Na2SO4

Vậy: 0,1 mol NaOH…………………0,05 mol Na2SO4

Tìm khối lương Na2SO4 thu được

mNa2SO4 = n×M = 0,05×142 = 7,1g

Thí dụ 2: Tính khối lương NaOH cần dùng để điều chế 7,1g Na2SO4

Viết PTHH:

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

Tính số mol Na2SO4 sinh ra sau phản ứng

nNa2SO4 = Hóa học lớp 8 | Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Hóa 8 có đáp án = 0,05 mol

Tìm số mol NaOH tham gia phản ứng

Theo PTHH: để điều chế 1 mol Na2SO4 cần dùng 2 mol NaOH

Vậy muốn điều chế 0,05 mol Na2SO4 cần dùng 0,1 mol NaOH

Tính khối lương NaOH cần dùng

mNaOH = n×M = 0,1×40 = 4(g)

2. Tìm thể tích chất khí tham gia và sản phẩm

Cách làm:

- Bước 1: Viết PTHH

- Bước 2: Tìm số mol khí

- Bước 3: thông qua PTHH, tìm số mol chất cần tính

- Bước 4: Tìm thể tích khí

Thí dụ 1: Lưu huỳnh cháy trong oxi hoặc trong không khí sinh ra lưu huỳnh đioxit SO2. Hãy tính thể tích (đktc) sinh ra, nếu có 4g khí O2 tham gia phản ứng

- Viết PTHH

S + O2to→ SO2

- Tìm số mol O2 sinh ra sau phản ứng:

nO2 = Hóa học lớp 8 | Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Hóa 8 có đáp án = 0,125 mol

- Tìm số mol SO2 sinh ra sau phản ứng

Theo PTHH: 1 mol O2 tham gia phản ứng sinh ra 1 mol SO2

Vậy : 0,125 mol O2 …………………………. 0,125 mol SO2

- Tìm thể tích khí SO2(đktc) sinh ra sau phản ứng

VSO2 = n×22,4 = 2,24(l)

Thí dụ 2: tìm thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 64g lưu huỳnh

- Viết PTHH:

S + O2to→ SO2

- Tính số mol lưu huỳnh tham gia phản ứng

nS = Hóa học lớp 8 | Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Hóa 8 có đáp án = 2 mol

- Tính số mol O2 tham gia phản ứng

Theo PTHH: đốt cháy 1 mol S cần dùng 1 mol O2

Vậy : đốt cháy 2 mol S cần 2 mol O2

- Tính thể tích O2 cần dùng:

VO2 = 22,4 × n = 44,8 (l)

B/ Bài tập vận dụng

Câu 1: Để đốt cháy hoàn toàn a gam Al cần dùng hết 19,2 gam oxi. Phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là Al2O3. Giá trị của a là

A. 21,6

B. 16,2

C. 18,0

D. 27,0

Lời giải:

nO2 = Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải = 0,6 mol

PTHH:              4Al  +  3O2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải 2Al2O3

Tỉ lệ theo PT:  4mol    3mol

                          ?mol    0,6mol

=> số mol Al phản ứng là: nAl = Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải =0,8 mol

=> khối lượng Al phản ứng là: mAl = 0,8.27 = 21,6 gam

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Lưu huỳnh S cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho, đó là khí lưu huỳnh đioxit có công thức hóa học là SO2. Biết khối lượng lưu huỳnh tham gia phản ứng là 1,6 gam. Tính khối lượng khí lưu huỳnh đioxit sinh ra.

A. 1,6 gam.         

B. 3,2 gam.         

C. 4,8 gam.         

D. 6,4 gam.         

Lời giải:

Số mol của S tham gia phản ứng:  nS==0,05 mol

Phương trình hóa học của S cháy trong không khí:

                          S   +   O2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giảiSO

Tỉ lệ theo PT:   1mol            1mol

                          0,05mol        ?mol

Theo phương trình hóa học, ta có: nSO2=nS= 05 mol

=> khối lượng khí lưu huỳnh đioxit sinh ra là

mSO2=n.M=0,05.64=3,2gam

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: Tính thể tích của oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3,1 gam P, biết phản ứng sinh ra chất rắn P2O5.

A. 1,4 lít.

B. 2,24 lít.

C. 3,36 lít.

D. 2,8 lít.

Lời giải:

Số mol P phản ứng là:  nP= Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải=0,1mol

PTHH:               4P   +    5O2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải 2P2O5

Tỉ lệ theo PT:     4mol      5mol     

                        1mol      ? mol

Nhân chéo chia ngang ta được: nO2= Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải= 0,125

=> Thể tích oxi cần dùng là: V = 22,4.n = 22,4.0,125 = 2,8 lít

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít khí CH4 (đktc) cần dùng V lít khí O2 (đktc), sau phản ứng thu được sản phẩm là khí cacbonic (CO2) và nước (H2O). Giá trị của V là

A. 2,24

B. 1,12

C. 3,36

D. 4,48

Lời giải:

Số mol khí CH4 phản ứng là:  nCH4=1,1222,4=0,05molnCH4=1,1222,4=0,05mol

PTHH:             CH4    +   2O2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giảiCO2   +   2H2O

Tỉ lệ theo PT:  1mol       2mol     1mol       2mol

                          0,05mol  ?mol

Từ PTHH, ta có: nO2= Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải=0,1 mol

=> thể tích khí O2 cần dùng là: VO2=22,4.n=22,4.0,1=2,24 lít

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 13 gam Zn trong oxi thu được ZnO. Thể tích khí oxi đã dùng (đktc) là

A. 11,2 lít.

B. 3,36 lít.

C. 2,24 lít.

D. 4,48 lít.

Lời giải:

Số mol Zn là:  nZn= Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải=0,2 mol

PTHH:               2Zn    +   O2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải  2ZnO

Tỉ lệ theo PT:   2mol       1mol      2mol

                          0,2mol     ? mol  

Số mol khí O2 đã dùng là: nO2= Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải=0,1mol

=> Thể tích O2 là: V = n.22,4 =0,1.22,4 = 2,24 lít

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 27 gam Al trong oxi thu được Al2O3. Tính khối lượng Al2O3 thu được và thể tích oxi (đktc) đã dùng.

A. 51g và 16,8 lít 

B. 51g và 33,6 lít

C. 51g và 22,4 lít           

D. 102g và 16,8 lít

Lời giải:

Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Cho PTHH :

 Biết có 2,4.1022 nguyên tử Al phản ứng. Thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết lượng Al trên là: (Biết thể tích O2 chiếm 20% thể tích của không khí).

A. 0,672 lít                             

B. 3,36 lít                                

C. 4,48 lít                               

D. 0,896 lít

Lời giải:

nAl =2,4.1022 : 6: 1023 =0,04 mol

Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải     .

0,04 mol → 0,03 mol

→ VO2 = 0,03.22,4 =0,672 lít → V kk  =0,672.5 =3,36 lít

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Hãy tìm thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A. Biết rằng: – Khí A có tỉ lệ khối đối với không khí là 0,552 – Thành phần theo khối lượng của khí A là: 75% C và 25% H Các thể tích khí đo ở đktc

A. 11,2 lít.

B. 6,72 lít.

C. 22,4 lít.

D. 15,68 lít.

Lời giải:

Khối lượng mol khí A tham gia phản ứng là:

dA/kk = 0,552 => MA = 29 . 0,552 = 16 gam

mC = Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải= 12 ; mH = Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải = 4

Đặt công thức hóa học của khí A là CxHy, ta có:

12 . x = 12 => x = 1

1 . y = 4 => y = 4

Công thức hóa học của khí A là CH4

Phương trình phản ứng : CH4 + 2O2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giảiCO2 + 2H2O

Theo phương trình phản ứng, thể tích oxi bằng hai lần thể tích khí CH4 nên thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A là:

VO2=2.VCH4VO2=2.VCH4 = 11,2 . 2 = 22,4 lít

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9: 

A,Biết rằng 2,3 gam một kim loại R (có hoá trị I) tác dụng vừa đủ với 1,12 lít khí clo (ở đktc) theo sơ đồ phản ứng:   

R + Cl2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải RCl

Kim loại R là:

A. K

B. Li

C. Cu

D. Na

Lời giải:

Số mol Cl2 cần dùng là: nCl2= Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giảiBài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải = 0,05 mol

PTHH:               2R   +  Cl2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải2RCl

Tỉ lệ theo PT:   2mol    1mol    2 mol

                           ?mol    0,05mol

Từ PTHH, ta có: nR=2.nCl2=2.0,05=0,1 mol

=> Khối lượng mol nguyên tử của R là:

MR= Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải =Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải=23g/mol

=> R là natri (Na)

Đáp án cần chọn là: D

B, Biết rằng 2,3 gam một kim loại R (có hoá trị I) tác dụng vừa đủ với 1,12 lít khí clo (ở đktc) theo sơ đồ phản ứng:   R + Cl2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải RCl

A. 5,85 gam.       

B. 11,7 gam.

C. 7,02 gam.       

D. 8,19 gam.

Cách 1:

PTHH:      2Na  +  Cl2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải 2NaCl

Theo pt:   2mol     1mol     2mol

                             0,05mol   ?mol

Từ PTHH, ta có:  nNaCl=2nCl2=2.0,05=0,1 mol

=> khối lượng của sản phẩm là: mNaCl = n.M = 0,1.58,5 = 5,85 gam

Cách 2: Theo định luật bảo toàn khối lượng: 

mNaCl=mNa+mCl2 = 2,3+0,05.71=5,85 gam

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10: Trong phòng thí nghiệm người ta có thể điều chế oxi bằng cách nhiệt phân kali clorat theo sơ đồ phản ứng:  KClO3Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải KCl + O2

A. 24,5 gam.       

B. 12,25 gam.       

C. 36,75 gam.     

D. 49,0 gam.

Lời giải:

Số mol O2 thu được là:  nO2= Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải

PTHH:               2KClOBài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải 2KCl + 3O2

Tỉ lệ theo PT:   2 mol           2 mol       3 mol

                           ?mol             ?mol       0,3 mol

Từ PTHH, ta có: nKClO3=23. nO2=23.0,3=0,2 mol

=> Khối lượng của KClO3 cần dùng là:mKClO3= n . M = 0,2.122,5 = 24,5 gam

Đáp án cần chọn là: A

Các bài Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 8 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.