Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số

Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số

Phương pháp giải

+ Hàm số dạng phân thức A/B xác định ⇔ B ≠ 0.

+ Hàm số dạng căn thức √A xác định ⇔ A ≥ 0.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm tập xác định của các hàm số:

Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

a) Hàm số y = x2 + √2x + 1 có nghĩa với mọi x ∈ R.

Vậy hàm số xác định với mọi x ∈ R.

b) Hàm số Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết xác định ⇔ x2 – 1 ≠ 0 ⇔ x ±1.

Vậy hàm số có tập xác định x ≠ ±1 .

c) Hàm số y = √2x xác định ⇔ x ≥ 0.

Vậy hàm số có TXĐ: x ≥ 0 .

Ví dụ 2: Tìm tập xác định của hàm số

Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

a) Hàm số Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết xác định

Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Vậy hàm số có TXĐ: x > 2/3

b) Hàm số y = |2x-3| xác định với mọi x.

Vậy hàm số xác định với mọi x.

c) Hàm số Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết xác định

Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Vậy hàm số có tập xác định Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết .

Ví dụ 3: Tìm tập xác định của hàm số

Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

a) Hàm số Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết xác định

⇔ x2 - 2x - 3 ≥ 0

⇔ (x + 1)(x – 3) ≥ 0

Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Vậy hàm số có tập xác định x≥ 3 hoặc x ≤ -1 .

b) Hàm số Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết xác định

Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

(Vì x > 1 nên không xảy ra trường hợp 2x + 1 và x – 2 cùng âm).

Vậy hàm số có tập xác định x ≥ 2.

c) Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

⇔ x + 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ -1.

Vậy hàm số có tập xác định x ≠ -1.

Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Bài 1: Hàm số Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết có tập xác định:

A. x ≤ 5    B. x ≥ 5     C. x < 5     D. x > 5.

Đáp án: A

Bài 2: Giá trị nào của x thuộc tập xác định của hàm số Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết :

A. x = 0    B. x = 1    C. x = -1    D. x = -9

Đáp án: A

Bài 3: Hàm số Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết xác định khi:

A. x ≠ 2; x 3    B. 2 ≤ x ≤ 3

C. x ≤ 2 hoặc x ≥ 3.    D. x = 2 hoặc x = 3.

Đáp án: A

Bài 4: Giá trị nào của x dưới đây không thuộc tập xác định của hàm số Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết ?

A. x = 4.     B. x = 3     C. x = 2    D. x = -4.

Đáp án: B

Bài 5: Có bao nhiêu giá trị nguyên của x thỏa mãn điều kiện xác định của hàm số Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết ?

A. 5    B. 6    C. 7    D. vô số.

Đáp án: B

Bài tập tự luận tự luyện

Tìm điều kiện xác định của các hàm số dưới đây:

Bài 6:

Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

a) Hàm số Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết xác định

⇔ 2x + 1 ≥ 0

⇔ x ≥ -1/2

Vậy hàm số có tập xác định x ≥ -1/2 .

b) Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết xác định

⇔ -2x + 3 ≥ 0

⇔ 2x ≤ 3

⇔ x ≤ 3/2 .

Vậy hàm số có tập xác định x ≤ 3/2 .

Bài 7:

Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

a) Hàm số Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết xác định

⇔ x + 2 ≠ 0

⇔ x ≠ -2

Vậy hàm số có tập xác định là x ≠ -2.

b) Hàm số Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết xác định

⇔ x - 2 ≠ 0

⇔ x ≠ 2

Vậy hàm số có tập xác định là x ≠ 2.

Bài 8:

Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

a) Hàm số Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết xác định

⇔ (x – 2)(x + 5) ≥ 0

Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Vậy hàm số có tập xác định x ≥ 2 hoặc x ≤ -5.

b) Hàm số Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết xác định

⇔ 3x2 – x – 2 ≥ 0

⇔ (x – 1)(3x + 2) ≥ 0

Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Vậy tập xác định của hàm số là x ≥ 1 hoặc x ≤ -2/3 .

c) Hàm số Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết xác định

Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Vậy tập xác định của hàm số là -3 ≤ x < 4.

Bài 9:

Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

a) Hàm số Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết xác định

Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Vậy hàm số có tập xác định x ≥ -3/2 và x ≠ 2.

b) Hàm số Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết xác định

Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Vậy hàm số có tập xác định x ≤ -3 hoặc x > 2 và x ≠ 3.

Bài 10:

Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Vậy hàm số Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết xác định

Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết xác định

⇔ 2x – 3 ≥ 0 ⇔ x ≥ 3/2 .

b) Ta có :

Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Hàm số trên xác định ⇔ Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Vậy hàm số có tập xác định x ≥ 4.

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.