Bài tập trắc nghiệm Hình trụ, Hình nón, Hình cầu (tiếp)Bài tập trắc nghiệm Hình trụ, Hình nón, Hình cầu (tiếp)

Câu 8: Một khối cầu có thể tích là 113,04cm 3. Vậy diện tích mặt cầu là:

A. 200,96cm2

B. 226,08cm2

Quảng cáo

C. 150,72cm2

D. 113,04cm2

Câu 9: Một hình trụ có thể tích là 785cm3 và có chiều cao là 10cm, thì bán kính đáy của hình trụ là:

A. 10cm    B. 5cm    C. 20cm    D. 15cm

Câu 10: Diện tích xung quanh của hình nón có chu vi đáy 40cm và độ dài 1 đường sinh 20cm là:

A. 400cm2

B. 4000cm2

C. 800cm2

D. 480cm2

Quảng cáo

Câu 11: Hình nón có chu vi đáy là 50,24 cm, chiều cao là 6cm. Độ dài 1 đường sinh là:

A. 9cm    B. 10cm    C. 10,5cm    D. 12cm

Câu 12: Một hình nón có thể tích là 4πa3 (đvtt) và có chiều cao là 2a thì có đơn vị độ dài bán kính đáy là:

A. a    B. 3a   C. a√2    D. a√6

Câu 13: Một hình trụ có thể tích V = 125π cm3 và có chiều cao là 5cm thì diện tích xung quanh của hình trụ là:

A. 25π    B. 50π   C. 40π    D. 30π

Câu 14: Một hình nón có diện tích xung quanh bằng 20π (cm2) và bán kính đáy 4cm. Đường cao của hình nón là:

A. 5cm    B. 3cm    C. 4cm    D. 6cm

Hướng dẫn giải và đáp án

Quảng cáo

Câu 8: Bán kính hình cầu là: V = 4/3 πR3 (cm)

=> R = 3

Diện tích mặt cầu là: S= 4πR2 = 4.3,14.32 = 113,04 (cm2)

Vậy chọn D

Câu 9: V = πR2h => h = 5. Chọn B

Câu 10: Bán kính đường tròn đáy là: 40:(2 . 3,14) = 1000/157(cm)

Diện tích xung quanh là Sxq = πrl = 400(cm2)

Chọn: A

Câu 11: Bán kính đáy là: 50,24 : (3,14.2) = 8 (cm)

Độ dài đường sinh là: √(82 + 62) = 10 (cm)

Chọn B

Câu 12: Ta có:

Chuyên đề Toán lớp 9

Chọn D

Quảng cáo

Câu 13: Bán kính hình trụ là:

Diện tích xung quanh là: Sxq = 2πRh = 2π.5.5 = 50π

Chọn đáp án: B

Câu 14: Sxq = πRl => l = 5

Đường cao hình nón là √(52 - 42) = 3

Chọn B

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2005 ĐẠT 9-10 LUYỆN THI LỚP 10

Đăng ký học thử khóa học bởi các thầy cô giỏi bằng cách inbox page Học cùng VietJack

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.