Bài tập trắc nghiệm Hình trụ, Hình nón, Hình cầu (tiếp)Bài tập trắc nghiệm Hình trụ, Hình nón, Hình cầu (tiếp)

Câu 8: Một khối cầu có thể tích là 113,04cm 3. Vậy diện tích mặt cầu là:

A. 200,96cm2

B. 226,08cm2

Quảng cáo

C. 150,72cm2

D. 113,04cm2

Câu 9: Một hình trụ có thể tích là 785cm3 và có chiều cao là 10cm, thì bán kính đáy của hình trụ là:

A. 10cm    B. 5cm    C. 20cm    D. 15cm

Câu 10: Diện tích xung quanh của hình nón có chu vi đáy 40cm và độ dài 1 đường sinh 20cm là:

A. 400cm2

B. 4000cm2

C. 800cm2

D. 480cm2

Quảng cáo

Câu 11: Hình nón có chu vi đáy là 50,24 cm, chiều cao là 6cm. Độ dài 1 đường sinh là:

A. 9cm    B. 10cm    C. 10,5cm    D. 12cm

Câu 12: Một hình nón có thể tích là 4πa3 (đvtt) và có chiều cao là 2a thì có đơn vị độ dài bán kính đáy là:

A. a    B. 3a   C. a√2    D. a√6

Câu 13: Một hình trụ có thể tích V = 125π cm3 và có chiều cao là 5cm thì diện tích xung quanh của hình trụ là:

A. 25π    B. 50π   C. 40π    D. 30π

Câu 14: Một hình nón có diện tích xung quanh bằng 20π (cm2) và bán kính đáy 4cm. Đường cao của hình nón là:

A. 5cm    B. 3cm    C. 4cm    D. 6cm

Hướng dẫn giải và đáp án

Quảng cáo

Câu 8: Bán kính hình cầu là: V = 4/3 πR3 (cm)

=> R = 3

Diện tích mặt cầu là: S= 4πR2 = 4.3,14.32 = 113,04 (cm2)

Vậy chọn D

Câu 9: V = πR2h => h = 5. Chọn B

Câu 10: Bán kính đường tròn đáy là: 40:(2 . 3,14) = 1000/157(cm)

Diện tích xung quanh là Sxq = πrl = 400(cm2)

Chọn: A

Câu 11: Bán kính đáy là: 50,24 : (3,14.2) = 8 (cm)

Độ dài đường sinh là: √(82 + 62) = 10 (cm)

Chọn B

Câu 12: Ta có:

Chuyên đề Toán lớp 9

Chọn D

Quảng cáo

Câu 13: Bán kính hình trụ là:

Diện tích xung quanh là: Sxq = 2πRh = 2π.5.5 = 50π

Chọn đáp án: B

Câu 14: Sxq = πRl => l = 5

Đường cao hình nón là √(52 - 42) = 3

Chọn B

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.