Bài tập trắc nghiệm: Tìm điều kiện xác địnhBài tập trắc nghiệm: Tìm điều kiện xác định

Câu 1: Cho hàm số y = f(x) = Chuyên đề Toán lớp 9 .Hàm số xác định khi :

A. x ≤ -1   B. x ≥ -1   C. x ≤ 1   D. x ≥ 1

Câu 2: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 9 .Hàm số có nghĩa khi:

A. x ≤ -1   B. x ≥ -1   C. x ≠ 0   D. x ≠ -1

Quảng cáo

Câu 3: Biểu thức Chuyên đề Toán lớp 9 xác định khi và chỉ khi:

A. x ≥ 3 và x ≠ -1

B. x ≤ 0 và x ≠ 1

C. x ≥ 0 và x ≠ 1

D. x ≤ 0 và x ≠ -1

Câu 4: Chuyên đề Toán lớp 9 xác định khi và chỉ khi:

A. x ∈ R   B. x = 1   C. x ∈ ∅   D. x > 1

Câu 5: Biểu thức Chuyên đề Toán lớp 9 xác định khi và chỉ khi:

A. x > -1   B. x ≥ -1   C. x ∈ R   D. x > 0

Quảng cáo

Câu 6: Biểu thức Chuyên đề Toán lớp 9 xác định khi:

A. x > 1   B. x ≥ 1   C. x < 1   D. x ∈ 0

Câu 7: Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức nào được xác định với mọi x?

Chuyên đề Toán lớp 9

Câu 8: Giá trị lớn nhất của Chuyên đề Toán lớp 9 bằng số nào sau đây:

A. 0   B. 4

C. 16   D. Một kết quả khác

Câu 9: Giá trị nhỏ nhất của Chuyên đề Toán lớp 9 là:

A. 2 - √3

B. 1 + √3

C. 3 - √3

D. 2 + √3

Câu 10: Biểu thức Chuyên đề Toán lớp 9 khi x < -1/3 bằng:

A. 2(x+3x)

B. -2(1+3x)

C. 2(1-3x)

D. 2

Câu 11: Biểu thức Chuyên đề Toán lớp 9 xác định với mọi giá trị của x thỏa mãn:

A. x ≠ 1

B. x ≥ 0

C. x ≥ 0 và x ≠ 1

D. x < 1

Hướng dẫn giải và đáp án

Quảng cáo

Câu 1: Điều kiện: x - 1 ≥ 0 ⇔ x ≥ 1

Vậy chọn đáp án: D

Câu 2: Điều kiện là x + 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ -1

Vậy chọn đáp án D

Câu 3: Điều kiện:

Chuyên đề Toán lớp 9

Vậy chọn đáp án: D

Câu 4: Hàm số Chuyên đề Toán lớp 9 xác định khi

-x2 + 2x - 1 ≥ 0 ⇔ (-x2 - 2x + 1) ≥ 0

⇔ -(x - 1)2 ≥ 0 ⇔ x = 1

Vậy chọn đáp án: B

Câu 5: Biểu thức xác định khi

Chuyên đề Toán lớp 9

Chọn đáp án A

Câu 6: Chọn đáp án: C

Câu 7: Chọn đáp án C vì: x2 + x + 1 = x2 + 2.x.1/2 + 1/4 + 3/4 = (x + 1/2)2 + 3/4 > 0 với mọi x

Câu 8: Chọn đáp án: C

Câu 9: 2x2 - 4x + 5 = 2(x2 - 2x + 5/2) = 2(x2 - 2x + 1) + 3 = 2(x-1)2 + 3 ≥ 3

Chuyên đề Toán lớp 9

=> y ≤ 2 - √3

Vậy giá trị nhỏ nhất của y là 2 - √3

Câu 10: Chuyên đề Toán lớp 9

Vậy chọn đáp án: C

Câu 11: P xác định khi

Chuyên đề Toán lớp 9

Vậy chọn đáp án: C

Quảng cáo

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.