Bài tập trắc nghiệm Hàm số y= ax2 (a ≠ 0)Bài tập trắc nghiệm Hàm số y= ax2 (a ≠ 0)

Câu 1: Chọn đáp án đúng.

Tại x = 4 hàm số y= -1/2 x2 có giá trị bằng:

A. 8    B. -8    C. -4    D. 4

Quảng cáo

Câu 2: Hàm số y= (m - 1/2)x2 đồng biến khi x > 0 nếu:

A. m < 1/2    B. m > 1/2    C. m > -1/2    D. m = 0

Câu 3: Hàm số y= -x2 nghịch biến khi:

A. x ≠ R

B. x > 0

C. x = 0

D. x < 0

Câu 4: Cho hàm số y= ax2 ( a ∈ 0) có đồ thị là parabol (P). Tìm a biết điểm A(-4; -1) thuộc P?

A. a = -16

B. a = 1/16

Quảng cáo

C. a = -1/16

D. Kết quả khác.

Câu 5: Đồ thị hàm số y= 2x và y= -x2/2 cắt nhau tại các điểm

A. (0; 0)

B. (-4; -8)

C. (0; -4)

D. (0; 0) và (-4; -8)

Câu 6: Đồ thị hàm số y=ax2 đi qua điểm A(1; 1). Khi đó hệ số a bằng:

A. -1    B. 1   C. ±1    D. 0

Câu 7: Đường thẳng (d): y=-x+6 và Parabol (P): y = x2

A. Tiếp xúc nhau

B. Cắt nhau tại 2 điểm A(-3; 9) và B(2;4)

C. Không cắt nhau

D. Kết quả khác

Câu 8: Tọa độ giao điểm của đường thẳng (d): y=x-2 và Parabol (P): y= -x2 là:

A. (1;1) và (-2;4)

B. (1; -1) và (-2; -4)

C. (-1; -1) và (2; -4)

D. (1;-1)

Câu 9: Đồ thị hàm số y = 2x và y= -x2/2 cắt nhau tại các điểm:

A (0; 0)

B (-4; -8)

C (0;-4)

D (0; 0) và (-4; -8)

Câu 10: Điểm M(-2; 1) thuộc đồ thị hàm số nào:

A. y= 1/5 x2

B. y= x2

C. y= 5x2

D. y=2x+5

Câu 11: Biết hàm số y=ax2 (a ∈ 0) đi qua điểm có tọa độ (1; -2) , khi đó hệ số a bằng:

A. a=-2    B. a=2    C. a=-3    D. a=5

Câu 12: Điểm M(-1; -2) thuộc đồ thị hàm số y= mx2 khi giá trị của m bằng:

A.-4    B.-2    C. 2    D.4

Quảng cáo

Câu 13: Đường thẳng nào không cắt Parabol(P) y= x2

A. y=2x+5

B. y=-3x-6

C. y=-3x+5

D. y=-3x-1

Câu 14: Giữa (P): y= -x2/2 và đường thẳng (d): y=x+1 có các vị trí tương đối sau:

A.(d) tiếp xúc (P)

B.(d) cắt (P)

C.(d) vuông góc với (P)

D. Không cắt nhau

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1: Thay x = 4 vào hàm số y= -1/2 x2 ta được: y=-42 / 2 = -8

Vậy chọn đáp án: B

Câu 2: Hàm số y= ax2 đồng biến khi a > 0. Vì vậy, hàm số y = (m -1/2)x2 đồng biến khi (m-1/2) > 0. Suy ra m > 1/2.

Vậy chọn đáp án: B

Câu 3: Đáp án: A

Câu 4: Thay x=-4; y=-1 vào hàm số y= ax2 ta được: -1=a.(-4)2. Từ đó, ta suy ra a = -1/16

Vậy chọn đáp án: C

Câu 5: Giải phương trình hoành độ: 2x = -x2/2

Suy ra x= 0 hoặc x= -4

Với x= 0 ta được y= 0. Suy ra A(0; 0)

Với x= -4 ta được y= -8. Suy ra B(-4; -8)

Câu 6: Chọn đáp án:B

Câu 7: Giải phương trình hoành độ: -x+6=x2.Suy ra x= 2 hoặc x= -3

Với x= 2, ta được y= 4

Với x= -3, ta được y= 9

Vậy chọn đáp án B

Câu 8: Chọn đáp án: B

Câu 9: Chọn đáp án: D

Câu 10: Chọn đáp án: D

Quảng cáo

Câu 11: Chọn đáp án A

Câu 12: Thay x= -1; y= -2 vào đồ thị hàm số ta được: -2 = m.

Vậy chọn đáp án: B

Câu 13: Chọn đáp án: B

Câu 14: Xét phương trình hoành độ: -x2/2 = x + 1

⇔ x2 + 2x + 2 = 0. Phương trình này có Δ' = -1 < 0 nên phương trình đã cho vô nghiệm

Vậy chọn đáp án D

Tham khảo thêm các Chuyên đề Toán lớp 9 khác:

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2005 ĐẠT 9-10 LUYỆN THI LỚP 10

Đăng ký học thử khóa học bởi các thầy cô giỏi bằng cách inbox page Học cùng VietJack

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.