Come about là gìCụm động từ Come about có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Come about

Ý nghĩa của Come about là:

  • Xảy đến, xảy ra

Ví dụ minh họa cụm động từ Come about:

 
- The meeting CAME ABOUT because both sides were sick of fighting.
Hội nghị đã diễn ra bởi vì cả hai bên không muốn chiến tranh.

Nghĩa từ Come about

Ý nghĩa của Come about là:

  • (Hàng hải) Di chuyển theo hướng

Ví dụ minh họa cụm động từ Come about:

 
- The yacht CAME ABOUT to a heading of 240 degrees.
Chiếc thuyền buồm di chuyển về hướng 240o

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come about trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp