Come to là gìCụm động từ Come to có 4 nghĩa:

Nghĩa từ Come to

Ý nghĩa của Come to là:

  • Tỉnh lại, hồi phục (sau hôn mê)

Ví dụ minh họa cụm động từ Come to:

 
- She CAME TO an hour after the operation.
Một giờ sau cuộc phẫu thuật, cô ấy đã tỉnh lại.

Nghĩa từ Come to

Ý nghĩa của Come to là:

  • Kết quả là, dẫn đến, đưa đến

Ví dụ minh họa cụm động từ Come to:

 
- If it COMES TO war, NATO forces will be stronger in the air.
Nếu nó dẫn đến chiến tranh, quân đội NATO sẽ là mạnh mẽ hơn trong
không trung.

Nghĩa từ Come to

Ý nghĩa của Come to là:

  • Nhớ lại cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Come to:

 
- The idea CAME TO me when we were on holiday.
Ý nghĩ đó đã đến với tôi khi chúng tôi đang đi nghỉ.

Nghĩa từ Come to

Ý nghĩa của Come to là:

  • Lên tới, ngang bằng cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Come to:

 
- The bill CAME TO £30.
Hóa đơn lên tới 30 bảng.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come to trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp