Come over là gìCụm động từ Come over có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Come over

Ý nghĩa của Come over là:

  • (Sức khỏe) Cảm thấy lạ

Ví dụ minh họa cụm động từ Come over:

 
- I CAME OVER all faint and weak because my sugar level was too
low. (British)
Tôi đã cảm thấy uể oải và ốm yếu bởi vì đường huyết của tôi quá thấp.

Nghĩa từ Come over

Ý nghĩa của Come over là:

  • (Tư tưởng) Xâm chiếm

Ví dụ minh họa cụm động từ Come over:

 
- I'm sorry about last night - I don't know what CAME OVER me.
Tôi xin lỗi về tối hôm qua - Tôi không biết cái gì đã xâm chiếm đầu
óc tôi nữa.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come over trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp