Come down là gìCụm động từ Come down có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Come down

Ý nghĩa của Come down là:

  • Mưa

Ví dụ minh họa cụm động từ Come down:

 
- Just look at the rain COMING DOWN! I'm not going out in that.
Nhìn vào cơn mưa đang đến kìa! Tôi sẽ không ra ngoài đó đâu.

Nghĩa từ Come down

Ý nghĩa của Come down là:

  • Di chuyển (từ vùng này qua vùng khác)

Ví dụ minh họa cụm động từ Come down:

 
- When you're next in London, COME DOWN and see us.
Khi bạn dừng chân ở Lôn-Đôn, di chuyển và ghé thăm chúng tớ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come down trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp