Come on là gìCụm động từ Come on có 3 nghĩa:

Nghĩa từ Come on

Ý nghĩa của Come on là:

  • Cổ vũ, khích lệ

Ví dụ minh họa cụm động từ Come on:

 
- COME ON; don't give up now when you're so close to the finish line.
Cố lên nào; đừng từ bỏ bây giờ khi mà bạn gần về đích rồi.

Nghĩa từ Come on

Ý nghĩa của Come on là:

  • Bắt đầu đau ốm

Ví dụ minh họa cụm động từ Come on:

 
- I've got a bit of a headache. I hope it doesn't mean I've got flu
COMING ON.
Tôi có một chút đau đầu. Tôi hi vọng là tôi sẽ không bắt đầu bị cảm.

Nghĩa từ Come on

Ý nghĩa của Come on là:

  • Bắt đầu vận hành (máy móc, ...)

Ví dụ minh họa cụm động từ Come on:

 
-  The central heating COMES ON automatically an hour before I have
to get up.
Thiết bị sưởi trung tâm bắt đầu vận hành tự động một giờ trước khi tôi
phải thức dậy.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come on trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp