Come down on là gìNghĩa từ Come down on

Ý nghĩa của Come down on là:

  • Phê bình, khiển trách ai nặng nề

Ví dụ minh họa cụm động từ Come down on:

 
- The management really CAME DOWN ON him for losing the contract.
Giám đốc thực sự đã khiển trách anh ta nặng nề vì đã để tuột mất
hợp đồng đó.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come down on trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp