Come off là gìCụm động từ Come off có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Come off

Ý nghĩa của Come off là:

  • Bong ra, rời ra

Ví dụ minh họa cụm động từ Come off:

 
- I picked it up and the handle CAME OFF in my hand.
Tôi nhấc nó lên và cái tay cầm bong ra trong tay tôi.

Nghĩa từ Come off

Ý nghĩa của Come off là:

  • Thành công

Ví dụ minh họa cụm động từ Come off:

 
- I was surprised when the plan CAME OFF so easily.
Tôi ngạc nhiên khi kế hoạch thành công quá dễ dàng.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come off trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp