Come in for là gì



Nghĩa từ Come in for

Ý nghĩa của Come in for là:

  • Nhận (phê bình, chỉ trích, khen ngợi, ...)

Ví dụ minh họa cụm động từ Come in for:

 
- John's COME IN FOR quite a lot of criticism of late.
Mới đây John đã nhận khá nhiều lời chỉ trích.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come in for trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp