Bộ Đề thi Toán lớp 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án (24 đề)Dưới đây là danh sách Top 36 Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 12 Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề kiểm tra 15 phút, đề thi giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Toán lớp 12.

Mục lục Đề thi Học kì 2 Toán 12

Quảng cáo

Top 8 Đề thi Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án

Top 8 Đề thi Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 12 Chương 4 Giải tích có đáp án

Quảng cáo

Top 9 Đề thi Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Giải tích

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Quảng cáo

Câu 1. Tìm nguyên hàm của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 2. Để tính Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2) theo phương pháp đổi biến số, ta đặt:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 3. F(x) là một nguyên hàm của hàm số y = xex2. Hàm số nào sau đây không phải là F(x):

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 4. Gọi F(x) là một nguyên hàm của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2).

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 5. F(x) là nguyên hàm của hàm số y = sin4⁡x.cos⁡x.

F(x) là hàm số nào sau đây?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 6. Để tính ∫xln⁡(2 + x).dx theo phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta đặt:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 7. Để tính ∫x2.cos⁡x.dx theo phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta đặt:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 8. Kết quả của I = ∫xex.dx là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 9. Một nguyên hàm của f(x) = x.ln⁡x là kết quả nào sau đây, biết nguyên hàm này triệt tiêu khi x = 1?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 10. Tính nguyên hàm Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2) được kết quả nào sau đây?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 2. Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 3. Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 4. Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 5. Chọn D.

Đặt t = sin x , suy ra dt = cosx.dx.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 6. Chọn B.

Chú ý: “ Nhất log, nhì đa, tam lượng, tứ mũ”.

Câu 7. Chọn B.

Chú ý: “ Nhất log, nhì đa, tam lượng, tứ mũ”.

Câu 8. Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 9. Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 10. Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi 45 phút Chương 3 Giải tích

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = x2 - 2x + 1 là

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 2. F(x) là một nguyên hàm của hàm số Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2), biết rằng F(1) = 1. F(x) là biểu thức nào sau đây

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 3. Nguyên hàm của hàm số Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 4. Một nguyên hàm của hàm số f(x) = cos⁡5x.cos⁡x là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 5. F(x) là một nguyên hàm của hàm số Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2). Nếu F(e2) = 4 thì Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2) bằng:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 6. Một nguyên hàm của f(x) = xln⁡x là kết quả nào sau đây, biết nguyên hàm này triệt tiêu khi x = 1?

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 7. Xét hàm số f liên tục trên R và các số thực a, b, c tùy ý. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 8. Giả sử Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2) và a < b < c thì Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2) bằng bao nhiêu ?

 A. 5.

 B. 1.

 C. –1.

 D. –5.

Câu 9. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2) bằng

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 10. Tích phân: Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2) bằng

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 11. Giả sử Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2). Khi đó giá trị a + 2b là

 A. 30

 B. 40

 C. 50

 D. 60

Câu 12. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2) có giá trị là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 13. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2) có giá trị là:

 A. ln⁡3.

 B. 0.

 C. -ln⁡2.

 D. ln⁡2.

Câu 14. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2) bằng:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 15. Tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2) bằng:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 16. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường y = x3 + 3x, y = -x và đường thẳng x = -2 là:

 A. -12(dvdt).

 B. 12(dvdt).

 C. 4(dvdt).

 D. -4(dvdt).

Câu 17. Cho hàm số f(x) liên tục trên R và f(x) + f(-x) = cos4x với mọi x ∈ R. Giá trị của tích phân Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 18. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = -x, y = 2x - x2 có kết quả là

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 19. Thể tích của khối tròn xoay được giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a;b] trục Ox và hai đường thẳng x = a, x = b quay quanh trục Ox, có công thức là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 20. Hình (S) giới hạn bởi y = 3x + 2, Ox, Oy. Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình (S) quanh trục Ox.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn C.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 2. Chọn D.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 3. Chọn C.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 4. Chọn C.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Cho C = 0, ta được 1 nguyên hàm của hàm số đã cho là:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 5. Chọn B.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 6. Chọn D.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 7. Chọn C

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 8. Chọn C.

Ta có:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 9. Chọn C.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 10. Chọn A.

Đặt t = x + 1⇒ dt = dx. Đổi cận: x = 0 ⇒ t = 1; x = 1 ⇒ t = 2

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 11. Chọn B.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 12. Chọn A.

Ta có:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 13. Chọn D.

Cách 1:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Cách 2: Đổi biến số đặt t = 2 + sin⁡x

Câu 14. Chọn C.

Đặt u = x, du = cos⁡xdx ⇒ du = dx, v = sin⁡x

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 15. Chọn A.

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 16. Chọn B.

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số y = x3 + 3x và y = -x là: x3 + 4x = 0 ⇔ x = 0

Ta có: x3 + 4x ≤ 0, ∀ x ∈ [-2;0].

Do đó:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 17. Chọn B.

Đặt t = - x suy ra: dt = -dx

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 18. Chọn B.

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số y = 2x - x2 và y = -x là :

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 19. Chọn B.

Áp dụng công thức tính thể tích khối tròn xoay: giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x), trục Ox, x = a, x = b khi quay xung quanh trục Ox ta có: Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Câu 20. Chọn C.

Phương trình hoành độ giao điểm: Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Suy ra:

Đề thi 45 phút Toán 12 Chương 3 Giải tích có đáp án (Đề 2)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa