100 Bài tập Although, Though, Eventhough, In spite of, Despite có đáp án100 Bài tập Although, Though, Eventhough, In spite of, Despite có đáp án

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập Although, Though, Eventhough, In spite of, Despite trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Although, Though, Eventhough, In spite of, Despite trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập Although, Though, Eventhough, In spite of, Despite:

Bài 1:Complete the sentences. Use although + a sentence from the box:

I didn't speak the language he has a very important job
I had never seen her before we don't like them very much
It was quite cold the heating was on
I'd met her twice before we've known each other a long time

1. Although he has a very important job, he isn't particularly well-paid.

2. .................. , I recognized her from a photograph.

3. She wasn't wearing a coat .........................

4. We thought we'd better invite them to them to the party ...........

5. .................. , I managed to make myself understood.

6. .................. , the room wasn't warm.

7. I didn't recognize her.........................

8. We're not very good friends ...................

2. Although I had never seen her before.

3. Although it was quite cold

4. Although we don't like them very much

5. Although I didn't speak the language

6. Although the heating was on

7. although I'd met her twice before

8. although we've known each other a long time

Quảng cáo

Bài 2: Complete the sentences with although/in spite of/because/because of.

1. Although it rained a lot, we enjoyed our holiday.

2. a, .... all our careful plans, a lot of things went wrong.

b, .... we'd phoned everything carefully, a lot of things went wrong.

3. a, I went home early .... I was feeling unwell.

b, I went to work the next day .... I was still feeling unwell.

4. a, She only accepted the job .... the salary, which was very high.

b, She accepted the job .... the salary, which was rather low.

5. a, I managed to get to sleep .... there was a lot of noise.

b, I couldn't get to sleep .... the noise.

Use your own ideas to complete the following sentences:

6. a, He passed the exam although .........................

b, He passed the exam because ..........................

7. a, I didn't eat anything although ......................

b, I didn't eat anything in spite of ...................

2. a, In spite of

b, though

3. a, because

b, although

4. a, because of

b, in spite of

5. a, although

b, because of

Example answers:

6. a, he hadn't studied very hard

b, he had studied very hard

7. a, I was hungry

b, being hungry

Bài 3: Make one sentence from two. Use the word(s) in brackets in your sentences.

1. I couldn't sleep. I was very tired.

(despite) I couldn't sleep despite being vey tired.

2. They have very little money. They are happy.

(in spite of) ................................

3. My foot was injured. I managed to walk to the nearest village.

(although) ...................................

4. I enjoyed the film. The story was silly.

(in spite of) ................................

5. We live in the same street. We hardly ever see each other.

(despite) ....................................

6. I got very wet in the rain. I was only out for five minutes.

(even though) ................................

2. In spite of having very little money, they are happy.

3. Although my foot was injured, I managed to walk to the nearest village.

4. I enjoyed the film in spite of the silly story.

5. Despite living in the same street we hardly ever see each other.

6. Even though I was only out for five minutes, I got very wet in the rain.

Quảng cáo

Bài 4: Use the words in brackets to make a sentence with though at the end.

1. The house isn't very nice.

(like/ garden) I like the garden though.

2. It's warm today.

(very windy)...........................

3. We didn't like the food.

(ate) .................................

4. Liz is very nice.

(don't like/husband) I ................

2. It's very windy though

3. We ate it though

4. I don't like her husband though

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.
Các loạt bài lớp 12 khác