Bài tập lời yêu cầu, lời mời, lời đề nghị trong tiếng AnhBài tập lời yêu cầu, lời mời, lời đề nghị

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập lời yêu cầu, lời mời, lời đề nghị trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Lời yêu cầu, lời mời, lời đề nghị trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập lời yêu cầu, lời mời, lời đề nghị:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Read the situations and write questions beginning Can or Could

1. You're carrying a lot of things. You can't open the door yourself. There's a man standing near the door.

   You say to him: Could you open the door, please?

2. You phone Sue, but somebody else answers. Sue isn't there. You want to leave a message for her.

   You say: ...............................

3. You're a tourist.You want to go to the station but you don't know how to get there.

   You ask at your hotel: ........................

4. You are in a clothes shop. You are some trousers you like and you want to try them on.

   You say to the shop assistant: .................

5. You have a car.You have to go the same way as Steve who is on foot. You offer him a lift.

   You say to him: .......................

2. Can/Could I leave a message (for her)?

   or Can/Could you give her a message.

3. Can/Could you tell me how to get to the station?

   or .... the way to the station?

   or .... where the station is?

4. Can/Could I try on these trousers?

5. Can I give/offer you a lift?

Quảng cáo

Bài 2: Read the situation and write a question using the word in brackets.

1. You want to borrow your friend's camera. What do you say to him?

(think) Do you think I could borrow your camera?

2. You are ar a friend's house and you want to use her phone. What do you say?

(all right) Is it all right if I use your phone?

3. You've written a letter in English. Before you send it, you want a friend to check it for you. What do you ask

(think) .............................

4. You want to leave work early. What do you ask your boss?

(mind) .............................

5. The woman in the next room is playing music. It's very loud. You want her to turn it down. What do you say to her:

(think) .............................

6. You're on a train. The window is open and you're feeling cold. You'd like to close it but first you ask the woman next to you.

(OK) .............................

7. You're still on the train. The woman next to you has finished reading her newspapers and you'd like to have a look at it. You ask her:

(think) .............................

3. Do you think you could check this letter.

4. Do you mind if I leave work early?

5. Do you think you could turn the music down? / .... turn it down?

6. Is it OK if I close the window?

7. Do you think I could have I could have a look at your newspaper?

Quảng cáo

Bài 3: What would you say in these situations?

1. Paul has come to see you in your flat. You offer him something to eat:

YOU: Would you like something to eat?

PAUL: No, thank you. I've just eaten.

2. You need to help to change the film in your camera. You ask Kate:

YOU: I don't know how to change the film.

KATE: Sure. It's easy. All you have to do is this.

3. You're on a bus.You have a seat but an elderly man is standing. You offer him your seat:

You: .......................

MAN: Oh, that's very kind of you. Thank you very much

4. You're the passenger in a car.Your friend is driving very fast. You ask her to slow down.

YOU: You're making me very nervous.

DRIVER: Oh, I'm sorry.I didn't realise I was going so fast.

5. You've finished your meal in a restaurant and now you want the bill. You ask the waiter:

YOU: ............................

WRITER: Right. I'll get it for you now.

7. A friend of yours is interested in one of your books. You invite him to borrow it.

FRIEND: This looks very interesting

YOU: Yes, it's a good book. ......................

2. Can/Could/Would you show me?

   or Do you think you could show me?

   or .... do it for me?

3. Would you like to sit down?

   or Would you like a seat?

   or Can I offer you a seat?

4. Can/Could/Would you slow down?

   or Do you think you could .... ?

5. Can/Could/May I/we have the bill, please ?

   or Do you think I /we could have .... ?

6. Would you like to borrow it?

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.